Çağdaş Feminist Kuramlar Açısından Feminist Öznenin İmkanı


CERAN KARATAŞ Y.

Felsefe Arkivi, no.47, pp.1-24, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Felsefe Arkivi
  • Page Numbers: pp.1-24

Abstract

Feminism is one of the sub-disipline of the contemporary philosophy in 19th century.  When considered feminist concepts and questions, we will say that feminism is not only one theoretical perspective and also feminist is not only a women. In this article, we will focus on feminist theories, which come up against Humanism and problems of Subject, while they build feminist subject. Then while researching possibilities of feminist subject, first of all we will discuss concept and historical background of humanism in terms of feminist critics. Based on this, we will categorize modern and postmodern subject in two main ways with regard to feminist critics of subject. First one is conceptual and second one is historical backgrounds on modern&postmodern subject.  Our claim is “Feminist subject is a self which is undefined sexed and / or gendered body. Feminist subject has a geneology which can be read and written in the dynamic process.” In this claim we will follow and criticize Simone de Beauvoir’s and Judiht Butler’s arguments on the grounds of hermeneutics and phenomenology. 

Feminizm özellikle 19.yy’dan sonra çağdaş felsefenin bir alt disiplini olarak zuhur etmiştir. Soruları, kavramsallaştırmaları dikkate alındığında feminizmin yekpare bir kadın hareketi ve feministi de sadece kadın cinsiyetiyle adlandırılamayacağını söylemeliyiz. Bu makalede özellikle feminist kuramların kendi öznelerini inşa ederken hümanizmle ve onun yol açtığı özne sorunuyla yüzleşmesi üzerinde duracağız. Biz burada feminist öznenin imkanını araştırırken öncelikle hakkında tartışmaların çokça yapıldığı hümanizm kavramını ve tarihsel arka planını feminist eleştiriler ışığında ele alacağız. Buradan hareketle modern ve postmodern özne olarak kategorilendirilen özne sorununu eleştiriler doğrultusunda hem tarihsel hem de problematik olarak sınıflayarak feminist özne eleştirileriyle karşılaştıracağız. “Feminist özne, hem feminizmin hem de öznenin soykütüğü üzerinden okunabilecek, konuşulabilecek, dinamik, biyolojik ve /veya toplumsal cinsiyetle önceden belirlenmemiş beden sahibi performatif bir kendiliktir” iddiamızı Beauvoir’ın ve Butler’ın kabullerini Hermeneutik ve Fenomenolojiden hareketle temellendireceğiz.