Investigation of Media Literacy of Students and Their Families According to the Views of Classroom Teachers


Creative Commons License

Özmen Z. K.

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.16, no.2, pp.1069-1085, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Turkish Studies-Educational Sciences
  • Page Numbers: pp.1069-1085

Abstract

All written, visual and auditory tools that have functions such as informing, educating, promoting and entertaining are called media. The process of evaluating and questioning the information obtained from these instruments is called media literacy. The purpose of this research is to examine the state of media literacy of elementary school students and their families according to the views of classroom teachers. The data for this study, designed from qualitative research approaches according to case science pattern, was obtained in spring 2018-2019 using a semi-structured interview form which consisted of open-ended questions and metaphorical questions which were delivered face-to-face. The data was analyzed by content analysis. To determine the study group, the typical sampling method, which is one of the examples of purposeful exemplification method, was used. As part of the research, 12 classroom teachers who were working in state and private schools in Üsküdar, Istanbul, were interviewed to. According to the results of the research, classroom teachers indicate that students use their mobile phones and tablets more for gaming and entertainment purposes. Classroom teachers often negatively rate the media literacy of students and their families when we look at their answers to metaphor questions. Most teachers are looking for solutions to problems out of their own bounds. In the light of the findings, results were discussed and suggestions were developed. Some of the suggestions include: An in-service training regarding media literacy should be given to classroom teachers and classes such as media literacy, digital media literacy, critical media literacy should be included in the curriculum in an interdisciplinary way and coding and robotics should also be included in the elementary school curriculum.


Bilgilendirme, eğitme, tanıtma ve eğlendirme gibi işlevlere sahip olan yazılı, görsel ve işitsel araçların tümü medya olarak adlandırılmaktadır. Bu araçlardan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve sorgulanması sürecine de medya okur yazarlığı denilmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin ve ailelerinin medya okur yazarlıklarının durumunu sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim desenine göre tasarlanan bu çalışmanın verileri, 2018-2019 bahar döneminde, yüz yüze görüşme yoluyla açık uçlu sorular ve metafor sorularından oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul Üsküdar'daki devlet ve özel okulda çalışan 12 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenleri öğrencilerin daha çok oyun ve eğlence amaçlı olarak cep telefonu ve tablet kullandıklarını belirtmektedir. Sınıf öğretmenleri metafor sorularına verdikleri cevaplarla öğrencilerin ve ailelerinin medya okur yazarlığını çoğunlukla olumsuz olarak değerlendirmektedir. Öğretmenlerin çoğu sorunların çözümünü, kendi dışında aramaktadır. Bulgular ışığında sonuçlar tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Önerilerden bazıları şunlardır: Sınıf öğretmenlerine, derslerinde işleyebilecekleri şekilde medya okur-yazarlığı alanında hizmet içi eğitimler verilmeli, ilkokuldan itibaren öğretim programlarında medya okur yazarlığı, dijital medya okur yazarlığı, eleştirel medya okur yazarlığı gibi dersler konulmalı veya disiplinler arası olacak şekilde her derste işlenmeli, ilkokul programına Kodlama ve Robotik dersleri eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Temel eğitim, sınıf öğretmeni, medya okur-yazarlığı, farkındalık, aile, öğrenci