SARS-COV-2 POZITIF OLAN HASTALARDA IŞITME DEĞERLENDIRILMESI


Kökten N., Çelik S., Mutlu A., Pektaş E., Işten S., Kalcıoğlu M. T.

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, 26 - 28 November 2020, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.65

Abstract

AMAÇ: SARS-Cov-2 multisistemik tutulum gösteren bir enfeksiyon

olup nöral invazyon yapabildiği bildirilmektedir. Bu çalışmada yakın

tarihli işitme testleri olan, SARS-Cov-2 ile enfekte olan sağlık çalışanlarında

hastalık başlangıcında ve 2 ay sonrasında yapılan odyolojik değerlendirmeler

yapılarak enfeksiyonun işitme üzerine etkisinin incelenmesi

amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM:Bu çalışma prospektif olgu serisi olarak planlanmıştır.

Yakın tarihli işitme sonuçları kaydedilmiş SARS-Cov-2 enfeksiyonu

geçiren sağlık çalışanlarının enfeksiyon esnasında ve enfeksiyon

sonrasında yapılan saf ses odyometri testleri (250, 500, 1000, 2000,

4000 ve 8000 Hz) eski tarama odyometri sonuçları ile karşılaştırıldı.

Ayrıca bu hastalara enfeksiyon esnasında ve sonrasında otoakustik

emisyon ölçümleri (1000, 1500, 2000, 3000 ve 4000 Hz) yapıldı.

BULGULAR:Hastaların 7 (%46) erkek, 8 (%54) kadın hasta dahil

edildi. Yaş ortalaması 33 yıl (Min: 23, max: 47 yıl) idi. Hastalık öncesi ile

SARS-Cov-2 enfeksiyonu, SARS-Cov-2 enfeksiyonu ile hastalık sonrası

ve hastalık öncesi ile hastalık sonrası saf ses odyometri eşiklerinin karşılaştırmalarda

250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz de anlamlı farklılık

izlenmedi (p= 0,774; =0,359; =0,101; =0,164; =0,906; =0,216).

Otoakustik emisyon ölçümlerinde 1000, 1500, 2000, 3000 ve 4000

Hz de ölçümler arasında fark izlenmedi (p=0,317; =0,836; =0,438;

=0,403; =0,072).

SONUÇ:Elde edilen bulgulara göre enfeksiyon öncesi değerler ile

herhangi bir frekansta SARS-Cov-2 enfeksiyonu esnasında ve sonrasında

işitme eşiklerinde anlamlı bir değişim izlenmedi. Bu çalışma hastalık

esnasında işitme değerlendirmesi yapıldığı ve önceki işitme test sonuçları

ile karşılaştırma imkanı sağladığı için önemlidir. Hasta grubunda ototoksisite

potansiyeli olan hidroksiklorokin kullanımı olmasına rağmen

2. ay testlerinde belirgin bir ototoksisite bulgusu izlenmedi. Literatürde

güncel olarak tartışılan ototoksik ilaç kullanımına bağlı yüksek frekansların

etkilenebileceği sonucundan farklılık göstermektedir.