İstanbul’da Ameliyat Edilen AkutMekanikİntestinal Obstrüksiyon Olgularının 7 Yıllık Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Torun B. C. , Gök A. F. K. , Bozkurt M. A. , Yiğitbaş H., Özpek A., Gökçek B., ...More

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, vol.12, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 12
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Akut mekanik intestinal obstrüksiyon (AMİO), %90 oranında en sık ince bağırsaklarda görülür ve adezyona, herniye, maligniteye veya inflamatuar bağırsak hastalıklarına bağlı gelişebilir. %10-15 oranında görülen mekanik kolon tıkanıklıkları ise, malignite, divertikülit veya volvulus nedeniyledir. Bu çalışmada 2012-2018 yılları arasında İstanbul’da AMİO nedeniyle ameliyat edilen olguların etyolojik dağılımını değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin arşivinde yer alan Marmara Bölgesi Aylık Travma ve Acil Cerrahi Toplantılarının Ocak 2012-Aralık 2018 tarihleri arasındaki verileri incelendi. Toplam 11 üniversite ve eğitim-araştırma hastanesinin AMİO nedeniyle ameliyat edilen tüm olguları dahil edildi. AMİO’ya yol açan herniler çalışma dışı bırakıldı. BULGULAR AMİO nedeniyle ameliyat edilen 3340 olgu saptandı. Bu olguların %30.53’ünün gastrointestinal (GİS) maligniteye bağlı AMİO olduğu ve küratif cerrahi uygulanabildiği, %17.36’sının GİS maligniteye bağlı olduğu ancak palyatif cerrahi uygulanabildiği görüldü. Hastaların %16.07’sinde nedeni bilinmeyen adhezyona ve %3.02’sinde GİS malignitesi nedeniyle yapılan ameliyat sonrası gelişen adhezyona bağlı AMİO görüldüğü saptandı. %1.94 hastada GİS malignitesine bağlı gelişen AMİO’ya perforasyonun eşlik ettiği saptandı. Hastaların %5.35’de jinekolojik, %2.21’de ise ürolojik maligniteye bağlı AMİO mevcuttu. Diğer etiyolojik faktörler sırası ile: %4.52 benign nedenlerle geçirilen cerrahiye bağlı adhezyonlar, %6.43 volvulus, %1.52 inflamatuar bağırsak hastalığı, %0.62 meckel divertikülü , %1.67 invajinasyon, %0.80 ince bağırsak torsiyonu, %2.89 fitobezoar, %2.39 internal herniasyon, %0.74 abdominal koza sendromu, %0,47 kolesistoduodenal fistüle bağlı safra taşı tıkanıklığı, %0.26 akciğer malignite metastazı idi. 8 hastaya nonterapötik cerrahi yapıldığı, 28 olgunun da daha nadir görülen AMİO yapan nedenlerden dolayı ameliyat olduğu saptandı. TARTIŞMA-SONUÇ Akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeniyle ameliyat edilen olguların büyük çoğunluğunun maligniteye bağlı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut mekanik intestinal obstrüksiyon, ileus, brid, adezyon, malignite