OCCUPATION, RESISTANCE AND JUSTICE IN DIDIER DAENINCKX'S NOVEL “LA MORT N'OUBLIE PERSONNE”


Creative Commons License

Özkan A.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.60, no.2, pp.534-561, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 60 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.4
  • Title of Journal : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.534-561

Abstract

Çağdaş
Fransız
yazınının
en
üretken
isimlerinden
biri
olan
Didier
Daeninckx,
özellikle
kara
roman
türünde
verdiği
eserleriyle
Fransa'nın
yakın
geçmişini
mercek
altına
alır.
XX.
yüzyılın
tarihsel
kilometre
taşları
sayılabilecek
II.
Dünya
Savaşı,
Yahudi
Soykırımı,
Sömürgesizleştirme
Dönemi,
Cezayir
Savaşı
ve
1968
Mayıs
Olayları
gibi
hadiselerin
ve
dönemlerin
karanlık
yönlerini
kendi
yaşamından
ve
tanıklıklarından
yola
çıkarak
anlatır.
Daeninckx,
eserlerinde
söz
konusu
olayların
bireyler
üzerindeki
etkilerini
ortaya
koymak
için,
öncelikle
bu
olayların
bilinmeyen
yönlerini
romanlarına
bir
arka
plan
olarak
seçer.
Bir
t
a
r
i
h
ç
i
t
i
t
i
z
l
i
ğ
i
y
l
e
k
a
r
a
n
l
ı
k
y
ö
n
l
e
r
i
n
i
a
y
d
ı
n
l
a
t
m
a
y
a
ç
a
l
ı
ş
ı
r
.
B
i
r
e
y
l
e
r
i
n
b
ü
y
ü
k
T
a
r
i
h
karşısındaki
konumlarının
sorguya
açıldığı
bu
romanlarda
yazar,
mikrotarih
yöntemini
kullanmıştır.
Söz
konusu
yöntem
bireylerin
geçmişlerini
şekillendiren
bu
olayların
şimdileri
üzerindeki
etkisini
incelemeyi
olanaklı
kılmıştır.
Yazarın
olay
kurgusunun
merkezine
koyduğu
“sorunlu
geçmiş”
kavramı
Fransa'nın
ulusal
hafıza
sorunuyla
açıklanır.
Bu
çalışmada,
Didier
Daeninckx'in
“La
mort
n'oublie
personne”
(1989)
başlıklı
romanında
sıradan
karakterler
üzerinden
İşgal
ve
Direniş
kavramlarına,
direnişçilerin
faaliyetlerine,
işgalle
ziksel
olarak
bölünen
Fransa'nın
manevi
olarak
nasıl
iki
tarafa
b
ö
l
ü
n
d
ü
ğ
ü
n
e
d
e
ğ
i
n
m
e
y
e
ç
a
l
ı
ş
ı
l
a
c
a
k
t
ı
r
.
Ç
a
l
ı
ş
m
a
d
a
,
F
r
a
n
s
a
'
n
ı
n
P
a
s
-
d
e
-
C
a
l
a
i
s
bölgesindeki
sıradan
maden
işçilerinin
oluşturduğu,
işgalcilerle
birlikte
hareket
eden
Fransızlara
karşı
mücadele
veren
küçük
direniş
gruplarının
faaliyetlerinin
kimi
suçlar
için
b
i
r
k
ı
l
ı
f
h
a
l
i
n
e
g
e
l
m
e
s
i
n
i
n
D
i
r
e
n
i
ş
h
a
r
e
k
e
t
i
a
l
g
ı
s
ı
n
ı
z
a
m
a
n
l
a
n
a
s
ı
l
d
e
ğ
i
ş
t
i
r
d
i
ğ
i
n
e
odaklanılacaktır.
Nazi
kamplarının
bireysel
hafızalarda
yarattığı
tahribata
ve
lekelenen
Direniş
hareketinin
savaş
sonrası
dönemde
adalet
karşısındaki
konumuna
değinilirken,
II.
Dünya
Savaşı
Fransası'nın
bir
panoramasının
çıkartılması
amaçlanmaktadır.
Bu
doğrultuda
Michael
Rothberg,
Olivier
Wieviorka,
Marianne
Hirsch
gibi
araştırmacıların
görüşlerinin
Fransız
ulusal
hafızasında
derin
izler
bırakan
bu
büyük
savaşın
bireysel
h
a
f
ı
z
a
l
a
r
d
a
s
e
b
e
p
o
l
d
u
ğ
u
t
r
a
v
m
a
l
a
r
ı
a
ç
ı
ğ
a
ç
ı
k
a
r
m
a
d
a
ç
a
l
ı
ş
m
a
y
a
ı
ş
ı
k
t
u
t
m
a
s
ı
düşünülmektedir.