İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Derslerinde Ters Yüz Sınıf Modelinin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

Özmen Z. K. , Uçan S., Taşkın Serbest M.

10. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Ankara, Turkey, 26 October - 28 December 2022, pp.764-767

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.764-767

Abstract

Giriş

Ters yüz sınıf modeli, öğrencilerin dersten önce dijital teknolojileri kullanarak konu bilgisi edindikleri, derste ise üst düzey düşünme becerilerinin kullanımına imkân tanıyan, öğrenci merkezli öğrenme aktivitelerinin kullanımını içeren bir öğretim modelidir (Kara, 2016). Literatürdeki araştırmalar; ters yüz sınıf modeli uygulamalarının öğrencilerin, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirdiğini (Alpat, 2019), akademik başarılarını ve öğrenme sürecine katılımlarını artırdığını vurgulamaktadır (Flynn, 2015). Bunun yanı sıra, bu yaklaşımın uygulanmasıyla ilgili öğretmenlerin ve öğrencilerin bazı zorluklarla da (örn; dijital beceri ve materyal eksikliği, pedagojik zorluklar, zaman sıkıntısı) karşılaşabilecekleri belirtilmektedir (Duman, 2019).

Güncel literatür incelendiğinde ters yüz sınıf modeli ile ilgili yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun lise ya da üniversite öğrencileriyle yapıldığı, ilkokul öğrencileriyle yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Kozikoğlu, 2019). İlkokullarda ters yüz sınıf modelinin kullanımının diğer kademelere göre daha karmaşık ve zorlayıcı olabileceği düşünüldüğünde, bu öğretim modelinin ilkokul öğrencileriyle nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini incelemek ve anlamak önemli görünmektedir. Bu çalışmayla, literatürde var olan bu araştırma ihtiyacını doldurmak için; ters yüz sınıf modeline uygun olarak hayat bilgisi derslerini alan ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin, bu modelin uygulamasına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni (Ucan, 2019; Yin, 2018) kullanılmıştır. Çalışma grubunu 15 ilkokul ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin sınıfında hayat bilgisi dersi yedi hafta boyunca ters yüz sınıf modeli kullanılarak işlenmiş, sürecin sonunda öğrencilere bu modelle ilgili görüşleri sorulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından alanyazın taranarak belirlenen beş açık uçlu sorudan oluşan anket formu hazırlanmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde tematik analiz tekniği ve Braun ve Clarke’ın (2006) önerdiği analiz aşamaları takip edilmiştir.

Sonuçlar

Yapılan analizde ters yüz sınıf modelinin kullanımına yönelik öğrenci görüşleriyle ilgili ‘olumlu yönler’ ve ‘olumsuz yönler’ olmak üzere iki geniş tema ortaya çıkmıştır. “Olumlu yönler” temasında öğrenciler ters yüz sınıf modelinin uygulanmasında en çok beğendikleri yönleri açıklamaktadırlar. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin %53'ü dersten önce video izlemenin bu modelin en sevdikleri kısım olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %40'ı ters yüz sınıf modelini eğlenceli bir aktivite olarak gördükleri için oyuna, %26,6'sı ise çevrimiçi ortamda video izleyerek öğrenme gerçekleştiği için uzaktan eğitime benzetmiştir. Ayrıca öğrencilerin %93'ü bu modelin kullanımını eğlenceli olarak algılarken, diğer sınıflardaki akranlarına tavsiye edebileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %67'si tüm derslerin ters yüz sınıf modeliyle işlenebileceğini belirtmiştir. Bu bulgu Nayci'nin (2017) çalışmasıyla örtüşmektedir.

“Olumsuz yönler” temasında ise öğrencilerin ters yüz sınıf modelinin uygulamasından hoşlanmadığı durumlar incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin %46’sı videoları açmakta zorluk yaşamalarından dolayı sevemediklerini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %33'ü videolarda öğretmenlerini göremedikleri için, derslerin bu modelle işlenmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Bergmann ve Sams’ın (2014) ters yüz sınıf modeliyle ilk kez karşılaşan öğrencilerin, bu ilk iletişim üzerinde olumlu etki yaratmak için, videolarda kendi öğretmenlerinin ses ya da görüntüsünün olmasının önemli olduğu görüşünü desteklemektedir.

Genel olarak, bulgular, katılımcıların çoğunluğunun ters yüz sınıf modelinin kullanımı hakkında olumlu algılara sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin derse ilgi ve katılımlarını artırmada iyi bir öğretim yaklaşımı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin ders öncesi izlediği videolarda, kendi öğretmenlerinin ses ve görüntüsünün yer almasının önemine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Durum çalışması, İlkokul öğrencileri, Ters yüz sınıf modeli.

Kaynaklar

Alpat, M. F. (2019). The effect of flipped learning-supported critical thinking instruction on the critical disposition and l2 writing skills. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Bergmann, J. & Sams, A. (2014). Flipped learning: Maximizing face time. Training & Development, 68(2), 28-31.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Duman, İ. (2019). Etkinlik temelli öğrenmeye dayalı ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğrencilerin akademik başarı ve öğrenme motivasyonlarına etkisi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Flynn, A. B. (2015). Structure and evaluation of flipped chemistry courses: organic & spectroscopy, large and small, first to third year, English and French. Chemistry Education Research and Practice, 16(2), 198-211.

Kara, C. O. (2016). Flipped classroom. Tıp Eğitimi Dünyası, 15(45).

Kozikoğlu, İ. (2019). Flipped learning modeline ilişkin çalışmaların analizi: Karşılaştırmalı bir meta-sentez çalışması. Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(1), 851-868.

Nayci, Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde ters yüz sınıf modeli uygulamasının değerlendirilmesi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Uçan, S. (2019). Durum çalışması araştırması. S. Şen & İ. Yıldırım (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (s. 227-248). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6. b.). Thousand Oaks, CA: Sage.