Discussion of the Economic and Cultural Functions of Shopping Malls (AVMS) within the Context of Perception Management


Kaplan Dönmez N. F. , Akyol Ş.

Journal of Current Research on Social Sciences, vol.9, no.1, pp.103-124, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26579/jocress-9.1.7
  • Title of Journal : Journal of Current Research on Social Sciences
  • Page Numbers: pp.103-124

Abstract

Since the prehistoric ages, power holders have aimed to exert control and authority on masses of whose minds they aimed to manipulate to serve their best interests. Gustav Le Bon argues that masses refer to; “regardless of their nationality, profession or gender a random collection of individuals”. Le Bon also asserts that when individuals are grouped, they turn into crowds thereby creating a supreme entity beyond self-identity. The Mass refers to a homogenous structure having melted in one pot and there is singularity in the mentality of mass. Behaviors are controlled by emotions and prejudices rule over. Accordingly, Perception Management holds vital significance as one of the most salient instruments of psychological war. Perception Management has turned into a popular instrument in the hands of political authorities after the Cold War and particularly in the aftermath of Financial Globalization. In the construction of perception, media instruments are equally effective as financial instruments. Likewise companies currently utilize the concept of Perception Management as a tool. Thus the purpose of this study is to exhibit the economic and cultural functions of Shopping Malls (AVM) that took the lead front as a symbol of consumption culture after Financial Globalization in particular. In addition the study aims to analyze the effects of “Perception Management” that can lead customers to visit shopping malls as “an economical market place and setting for socialization”. Research population is formed of analyzing shopping malls as companies within the scope of economic dimension of globalization. The limitation of the study is that, within the framework of perception management and corporate perception management concepts, the survey administered to university students in Istanbul was assessed by implementing qualitative method.

Tarih öncesi zamanlardan beri yönetenler kitleler üzerinde kontrol ve güç elde etmeye ve kitlelerin zihinlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmışlardır. Gustav Le Bon’a göre kitle; “milliyeti, mesleği, cinsiyeti ne olursa olsun, rastgele bir fertler topluluğudur”.  Le Bon bireylerin bir araya gelmeleriyle kalabalık haline dönüştüklerini, kişilik üstü bir varlık ortaya çıktığını öne sürmektedir. Kitle bir potada erimiş homojen bir yapıyı ifade etmektedir ve kitle zihni tekleşmiştir. Davranışlarda duygu ön plandadır ve önyargılar egemendir. Bu bağlamda psikolojik savaşın en önemli estrümanlarından birisi olan algı yönetimi çok önemlidir. Algı yönetimi; Soğuk Savaş sonrası ve özellikle ekonomik küreselleşmenin sonucu olarak, siyasi iktidarların kullandığı bir araç haline dönüşmüştür. Algının inşasında ekonomik enstrümanlar kadar, medya enstrümanı da önem arzetmektedir. Günümüzde işletmeler de algı yönetimi kavramını bir araç olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; özellikle ekonomik küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan ve tüketim kültürünün bir göstergesi olan Alışveriş Merkezlerinin (AVM) ekonomik-kültürel işlevlerinin ne olduğunu ortaya koymak, “ekonomik bir pazar yeri ve sosyalleşme” alanı olarak müşterilerin AVM’lere gitmelerinde “algı yönetimi”nin etkisini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, küreselleşmenin ekonomik boyutu bağlamında AVM’lerin birer işletme olarak incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılığını ise; algı yönetimi ve kurumsal algı yönetimi kavramları çerçevesinde İstanbul’daki üniversite öğrencileriyle yapılan anket çalışmasının nitel yöntemle değerlendirilmesi oluşturmaktadır