Dinamik Kontur Tonometri ile Oküler Puls Amplitüd Ölçümü ve Bu Ölçüme Santral Kornea Kalınlığı, Aksiyel Uzunluk ve Ön Kamara Derinliğinin Etkisi


Erdurmuş M., KARADAĞ R., Keskin U. C. , Uzun F., Hepşen İ. F.

Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt.37, ss.414-419, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 37
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Türk Oftalmoloji Gazetesi
  • Sayfa Sayıları: ss.414-419

Özet

ÖZET Amaç: Bu çal›flman›n amac›, sa¤l›kl› insanlarda dinamik kontur tonometre (DKT) ile ölçülen oküler puls amplitüdün (OPA); yafl, cinsiyet, göz içi bas›nc› (G‹B), santral kornea kal›nl›¤› (SKK), korneal kurvatür, ön kamara derinli¤i (ÖKD) ve aksiyel uzunluk ile iliflkisi olup olmad›¤› n› araflt›rmakt›r. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çal›flmaya 53 sa¤l›kl› bireyin 53 gözü dahil edildi. Keratometri ölçümlerini takiben topikal anestezi alt›nda Pascal DKT ile OPA ve G‹B ölçümleri yap› ld›. Ultrasonik pakimetre yard›m›yla SKK saptand›. Daha sonra A scan ultrasonografi ile olgular› n ön kamara derinlikleri ve aksiyel uzunluklar› ölçüldü. OPA ile bu parametreler aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› araflt›rmak için Pearson korelasyon analizi kullan›ld›. Bulgular: Çal›flmaya al›nan 53 bireyin (34 kad›n, 19 erkek) yafllar› ortalamas› 52,68 ± 8,29 y›l idi. Ortalama OPA 2,81 ± 1,01 mm Hg idi. Ortalama G‹B 15,89 ± 2,39 mm Hg, korneal kurvatür 7,80 ± 0,23 mm, SKK 556,30 ± 32,80 μm, ÖKD 2,91 ± 0,32 mm ve aksiyel uzunluk 23,14 ± 1,10 mm idi. Olgular›n yafl, SKK ve ÖKD'si ile OPA de¤erleri aras›nda herhangi bir korelasyon tespit edilmedi (p>0.05). Aksiyel uzunluk ve korneal kurvatür ile OPA aras›nda anlaml› negatif bir korelasyon saptand› (s›ras›yla p<0.001 r=-0.49 ve p=0,024 r=-0,31). G‹B ile OPA aras›nda anlaml› pozitif bir korelasyon saptand› (p=0,007 r=0,37). OPA de¤erleri kad›nlarda erkeklere göre istatistiksel olarak yüksek saptand› (p=0,03). Tart›flma: OPA ölçümü; aksiyel uzunluk, korneal kurvatür ve G‹B ile korelasyon göstermektedir. OPA ile SKK aras›nda korelasyon bulunmamaktad›r. DKT ile ölçülen OPA de¤erleri korneal biyomekanik özelliklerden az etkilenmesi nedeniyle oküler kan ak›m› hakk›nda güvenilir bilgiler vermektedir.