The Mediating Role of Thriving at Work in the Relationship between Person-Job Fit and Job Satisfaction


Çankır B., Arslan Kurtuluş S.

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.545-553

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.545-553

Abstract

This research was carried out in order to reveal whether there is a mediating role of thriving at work between the person-job fit and job satisfaction of healthcare professionals. In this context, a questionnaire was applied with the convenience sampling method. In the survey study was used to measure, to test person-job fit a four-question scale developed by Saks & Ashforth (1997) and Cable & Judge (1996) and adapted in Turkish by Yaşar (2009), to measure job satisfaction a five-question scale developed by Babin & Boles (1998) and adapted in Turkish by Büte (2011), and to thriving at work a ten-question scale developed by Porath et al. (2012) and adapted into Turkish by Arıcı-Özcan, Şahin & Çankır (2020). As a result of the data obtained from 503 healthcare professionals who participated in the survey, it was concluded that thriving at work has a partial mediating role between person-job fit and job satisfaction. It was revealed that person-job fit enables more thriving at work, on the other hand healthcare professionals’ thriving at work increases their job satisfaction.

Bu araştırma sağlık çalışanlarının kişi-iş uyumları ile iş tatmini arasında işte kendini yetiştirmenin aracılık rolünün olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda kolayda örneklem yöntemiyle anket uygulanmıştır. Anket çalışmasında, Kişi-iş uyumunu test etmek için Saks & Ashforth (1997) ve Cable & Judge (1996)’ın geliştirdiği ve Türkçe uyarlaması Yaşar (2009) tarafından yapılan dört soruluk ölçek, iş tatmini ölçmek için Babin & Boles (1998)’in geliştirdiği ve Türkçe uyarlaması Büte (2011) tarafından yapılan beş soruluk ölçek ve işte kendini yetiştirmeyi ölçmek için Porath ve arkadaşlarının (2012)’nın geliştirdiği ve Türkçe uyarlaması Arıcı-Özcan, Şahin & Çankır (2020) tarafından yapılan on soruluk ölçek kullanılmıştır. Anket çalışmasına katılan 503 sağlık çalışanından elde edilen veriler sonucunda kişi-iş uyumları ile iş tatmini arasında işte kendini yetiştirmenin kısmi aracılık rolünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık çalışanları örnekleminde, kişi-iş uyumunun, çalışanların işte kendilerini yetiştirebilmelerini sağladığı, işte kendini yetiştiren çalışanların ise iş tatminlerinin arttığı ortaya çıkmıştır.