PSİKOEĞİTSEL MÜDAHALE PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ (60-72 AY) ÇOCUKLARIN SALDIRGAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ


Creative Commons License

Boyacı M.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.573-588, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.7827/turkishstudies.9065
  • Dergi Adı: Journal of Turkish Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.573-588

Özet

Bu çalışmanın amacı, araştırmacı tarafından uygulanan Psikoeğitsel Müdahale Programı'nın okul öncesi eğitim alan 6 yaş grubu (60-72 ay) çocukların ilişkisel ve fiziksel saldırganlık davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada öntest, sontest ve izleme testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ili Etimesgut ilçesindeki bir okulun anasınıfı öğrencilerinin katılımı ile 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ailelerinden izin alınarak anasınıfına devam eden 19'u deney ve 19'u kontrol grubu olmak üzere toplamda 38 çocukla ve onların öğretmenleriyle çalışılmıştır. Araştırmada veriler Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu ve Çocuk Bilgi Formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamında saldırgan davranışları önlemeyi amaçlayan Psikoeğitsel Müdahale Programı geliştirilmiştir. Verilerin analizinde çözümlenmesinde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol gruplarının ilişkisel saldırganlık ve fiziksel saldırganlık sontest puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine manidar bir fark olduğu görülmüştür. Deney grubunu oluşturan çocukların ilişkisel ve fiziksel saldırganlık öntest ve sontest puanları arasında manidar bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen Psikoeğitsel Müdahale Programı'nın kalıcılığının uygulamadan üç ay sonra da devam ettiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular, deney grubuna uygulanan programın katılımcıların ilişkisel ve fiziksel saldırganlık düzeylerinde azalmaya neden olduğunu ve bu etkinin kalıcılığının üç ay sonra yapılan izleme ölçümlerinde korunduğunu göstermektedir. Sonuç bölümünde ise araştırmadan elde edilen bulgular ışığında alandaki uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

The goal of this research is to investigate the effects of the Psychoeducational Intervention Program which was prepared by the researcher on relational and physical aggression of the six years (60-72 month) preschool children. The research was carried out with students of preschools’ six years (60-72 month) children in the Etimesgut town of Ankara during the 2014-2015 academic years. This research was conducted with 38 children at the 6 age in pre-school, consisting of 2 groups as the control group (19) and the experimental group (19) by getting permission from their parents. One control and one experimental group with three measurements (pretest-post test ve fallow up test) experimental design was used in this research. Preschool Behavior Scale - Teacher Form (PSBS-TF) and Child Information Form (CIF) was used for the data obtaining. To analyze the data, Wilcoxon Signed Ranks Test, Mann Whitney U Test and descriptive analysis were implemented. The findings of the research showed that there was a meaningful difference in favor of the experimental group between post-tests of the control and experimental groups. Also, there was a meaningful difference in the experimental group from pre to posttest. Briefly, it can be said that the Psychoeducational Intervention Program reduce relational and physical aggression level of the children who are attending experimental group. Besides, no significant difference was determined between the post test and follow-up scores of the participants included in the experimental group in the Preschool Behavior Scale - Teacher Form (PSBS-TF). Thus, the Psychoeducational Intervention Program applied on the experimental group was understood to have permanent effects on relational and physical aggression. Besides, when the data from the control group were analyzed, no meaningful difference was found between the pre-test and post-test mean scores for the measured scales. The outcomes of this study were discussed in accordance with the literature. The last part of the study, some suggestions were offered for the counseling practices and researchers in the light of findings.