THE EFFECT OF INTERACTIVE WHITEBOARD IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE ON STUDENTS’ ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES


Creative Commons License

Özenç E. G. , Özmen Z. K.

Türkiye Sosyal Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, pp.137-151, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Türkiye Sosyal Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.137-151

Abstract

The main purpose of the research is to examine fifth grade primary students’ success and attitude toward science and technology course that is taught with interactive whiteboard. The research was designed in quasiexperimental method. The working group of the research was formed of 48 primary fifth grade students in 2011-2012 academic year in İstanbul. The knowledge test for the force and motion subject of science-technology course was prepared by the researchers and the Kuder Richardson-20- reliability coefficient was found out as .776. For the science technology attitude scale, it has been developped by Balım, Sucuoğlu & Aydın (2009) and the cronbach alpha reliability coefficient was found out as .734 in this research. The data were collected by means of science-technology attitude scale and knowledge test for the force and motion subject of science-technology course. In analyzing the data SPSS packet program, Mann Whitney U test and Wilcoxon test were used. The result of the research showed that; the success and attitude points of experimental group are higher than the control group. Reccomendations were made according to the outcomes of the research. Keywords: Smart board, science and technology, success, attitude. 

Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde akıllı tahta kullanımıyla işlenen fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı İstanbul iline bağlı iki ilköğretim okulundan seçilen toplam 48 beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak fen ve teknoloji dersi “kuvvet ve hareket” konusuna göre hazırlanmış bilgi testi, fen ve teknoloji dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçlarından kuvvet ve hareket konusuna göre hazırlanmış bilgi testi araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve Kuder Richardson-20- güvenirlik kat sayısı .776 bulunmuştur. Balım, Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilmiş fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik kat sayısı ise bu çalışmada .734 bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmış ve istatistik tekniklerden de Mann Whitney U ve Wilcoxon sıralı test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akıllı tahtanın kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre başarı ve tutum puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada bu sonuca dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, fen ve teknoloji, başarı, tutum.