Strategic Management Tools in Health Care Organizations


Bilgin İ. , Uğurluoğlu Ö.

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.219-251, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.219-251

Abstract

Competition has increased, and productive and efficient sourcing has gained importance at the present time. As a result, the term of strategy has started to be used frequently in the health sector. In addition, the necessity of strategic management has been revealed. Hospital administrators make use of strategic management tools within the framework of strategic management mentality that is needed for medical institutions to survive by adapting to the changes and developments occurring. Strategic management tools and techniques are key factors for strategic management to be implemented and for a good strategic plan to be made. Strategic management tools are used for assessing and analyzing the environment, reducing costs and expenses, and guiding administrators through making decisions. When the existing tools are perceived by administrators clearly, many benefits will be brought to medical institutions. It is a fact that strategic tools are very important in strategic management literature and strategic management training. Thus, there is a need to increase the number of studies dealing with the application of these tools, on which there are many debates and attempts are made to develop new perspectives. The present study aims to define strategic management tools which are considered important for the functioning of medical institutions and to reveal the importance and position of these tools in the strategic management process. In this context, the study makes an attempt to discuss the concept of strategic management tool, what can be regarded as strategic management tools, the features of these tools, and the benefits of these tools to medical institutions.

Günümüzde rekabetin artması ve kaynak kullanımında verimlilik, etkililik gibi kavramların önem kazanması sağlık sektöründe strateji teriminin sıklıkla kullanılır hale gelmesi sonucunu doğurmuş ve stratejik yönetimin gerekliliğini ortaya koymuştur. Yaşanan tüm değişim ve gelişmelere sağlık kurumlarının adapte olarak yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan stratejik yönetim anlayışı kapsamında hastane yöneticileri stratejik yönetim araçlarından faydalanmaktadırlar. Stratejik yönetimin uygulanabilmesi ve iyi bir stratejik plan yapılabilmesi için stratejik yönetim araç ve teknikleri en temel faktörlerdir. Stratejik yönetim araçları çevreyi değerlendirme ve analiz etme, maliyetleri ve masrafları azaltma ve yöneticilere karar vermede yol gösterme amaçlarıyla kullanılmaktadır. Mevcut araçlar yöneticiler tarafından net bir şekilde algılanabildiğinde beraberinde sağlık kurumu için birçok fayda getirecektir. Stratejik araçların, stratejik yönetim literatüründe ve stratejik yönetim eğitiminde çok önemli olduğu bir gerçektir. Dolayısı ile üzerinde tartışılan, yeni bakış açıları geliştirilmeye çalışılan bu araçların uygulamada nasıl yer aldığına yönelik sınırlı sayıdaki çalışmaların çoğaltılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarının işleyişi açısından önem taşıdığı düşünülen stratejik yönetim araçlarını tanımlayıp bu araçların stratejik yönetim süreci içerisindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır. Bu çerçevede stratejik yönetim aracı kavramı, bu araçların neler olabileceği, özellikleri ve sağlık kurumlarına sağlayacağı faydalar tartışılmaya çalışılmıştır.