Do Children with Migraine-type Headache Exhibit Increased Levels of Anxiety?.


Yüksel Karatoprak E.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.1, pp.51-55, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21673/anadoluklin.613608
  • Title of Journal : Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-55

Abstract

Amaç: Migren çocuklarda sık görülen primer baş ağrısı nedenlerindendir. Migren hastalarında psikiyatrik komorbidite de bildirilmektedir. Bu çalışmada migren tanısı alan çocukların ve migrensiz gönüllülerin anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çocuk nöroloji polikliniğimizde prospektif, vaka kontrollü, kesitsel bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaya baş ağrısı şikayetiyle başvurup migren tanısı alan çocuklar (çalışma grubu) ile başka nedenlerle başvurup herhangi bir kronik hastalık saptanmayan gönüllü çocuklar (kontrol grubu) dahil edildi. İki gruba da Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği (ÇATÖ) uygulandı ve aldıkları puanlar karşılaştırıldı. Ayrıca migrenli hastaların ÇATÖ puanı ile migren atak sıklığı ve hastalık süresi arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Çalışma grubunda 83 çocuk (29 erkek, 54 kız) vardı ve yaş ortalaması 13,23±2,3 yıldı. Kontrol grubunda 80 çocuk (36 erkek, 44 kız) vardı ve yaş ortalaması 13,97±2,6 yıl idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Çalışma ve kontrol grubu ortalama ÇATÖ puanları sırasıyla 26,4±11,9 ve 26,6±12,4 olarak tespit edildi ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,93). Çalışma grubundan 46 (%55,4), kontrol grubundan 41 (%51,2) çocuğun ÇATÖ puanı ≥25 (patolojik eşik değer) idi; kaygı bozukluğu riski iki grup için de yüksekti. Çalışma grubunda hastalığın süresi ile ÇATÖ puanı arasında korelasyon saptanmadı (r=0,15, p=0,17), fakat atak sıklığı ile ÇATÖ puanı arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,35, p=0,001). Tartışma ve Sonuç: Migrenli ve migrensiz çocukların anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptamamış olsak da, atak sıklığı arttıkça anksiyete düzeyi yükselebileceği için migrenli hastaların anksiyete açısından yakından takibinin yararlı olacağı kanaatindeyiz