Sigara Bağımlılarında Depresyon, Anksiyete, Uykululuk ve Uyku Kalitesi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Tuna R. , Çaykara B., Sağlam Z., Pençe H. H.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.609-615, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.609-615

Özet

Amaç: Çalışma sigara bağımlılarında anksiyete, depresyon, uykululuk ve uyku kalitesi düzeylerinin belirlenmesi, anlamlı fark oluşturan sosyodemografik özelliklerin tanımlanması ve sigara bağımlılığıyla anksiyete, depresyon, uykululuk ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma 01.05.2017-01.11.2017 tarihleri arasında İstanbul’da bir devlet hastanesinde, sigara bırakma birimine başvuran 109 bağımlıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri Bilgi Formu, Fageström Nikotin Bağımlılık Testi, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Epworth Uykululuk Ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 22,0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici ve nonparametrik testler ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Örneklemin %78,9’unu erkek ve %21,1’ini kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamına alınan örneklemin yaş ortalaması 37,10±11,32, günlük tükettiği ortalama sigara sayısı 22,74±11,81 ve sigara içme süresi 19,84±11,59 yıl olarak bulunmuştur. Sigara bağımlılarının minör ve hafif anksiyete düzeyinde, hafif depresyon düzeyinde, orta bağımlılık düzeyinde, normal uykululuk düzeyinde ve uyku kalitelerinin kötü düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yaş ve cinsiyetin sigara kullanımına etkisi incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sigara bağımlılarının anksiyete, depresyon, bağımlılık, uykululuk ve uyku kalitesi düzeylerinin aralarında anlamlı ilişki olduğu (p<0,01) saptanmıştır. Sonuç: Sigara bağımlılarının anksiyete, depresyon düzeylerinin azaltılması; uykululuk sorununun çözümü ve uyku kalitelerini artırmaya yönelik eğitimlerinin düzenlenmesi önerilebilir. Anahtar sözcükler: Anksiyete, depresyon, uyku bozukluğu, sigara içme