Labour Market Conditions of Youth Working Informally in Turkey


Erdem G., Kumaş H.

III. International Conference on Economics (EconTR2021), Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.24

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.24

Abstract

Informal employment is one of the most primary and chronic problems frequently seen, especially in underdeveloped and developing countries and among young people. According to the ILO's 'Global Employment Trends for Youth' (ILO, 2020:23), 77% of young workers aged 15-29 were informally employed in 2019. The formal or informal employment of young people can directly affect the conditions in the labour market. Therefore, the main question of this study is whether there is a relationship between the informal employment of young people and labour market conditions in Turkey. In this context, the aim is to determine the relationship between formal and informal work and socio-demographic characteristics, the sector, firm size, and job characteristics. This relationship is analysed by the discrete binary models using 2019 TURKSTAT Household Labour Force Survey Micro Data Set. According to the model, every 1% increase in income reduces the probability of informal working by 2%. The average income of the young people between the ages of 15-29 working informally is lower than half of the formal employees. Informal employment is mostly observed in 'Culture, Arts, Entertainment and Leisure Activities', 'Non-Skilled Jobs' and 'pre-high school education. The highest rate of formal employment is found to be full-time employment in a regular and permanent job.

Keywords: Informal Employment, Young Employees, Binary Choice Models

Jel Codes: J11, J21, C35

Kayıtdışı çalışma, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve gençlerde sıklıkla görülen en temel ve kronik sorulardan biridir. ILO’nun ‘Gençler için Küresel İstihdam Trendleri Raporu’na (ILO, 2020:23) göre 2019 yılı için 15-29 yaş arası gençlerin %77’si kayıt dışı çalışmaktadır. Gençlerin kayıtlı veya kayıt dışı çalışması işgücü piyasasındaki koşullarını doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede çalışmanın sorusu, ‘Türkiye’de gençlerin kayıt dışı çalışması ile işgücü piyasası koşulları arasında bir ilişkinin olup-olmadığıdır’. Amaç ise kayıtlı ve kayıt dışı çalışma ile sosyo-demografik özellikler, çalışılan sektör, işletme ölçeği ve işin özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Söz konusu ilişki, TÜİK 2019 Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti üzerinden, ikili seçim modelleri ile analiz edilmiştir. Modele göre, gelir düzeyindeki her %1’lik artış, kayıt dışı çalışma olasılığını %2 azaltmaktadır. 15-29 yaş arası kayıt dışı çalışan gençlerin, esas işlerinden elde ettikleri en son aylıklarının net nakdi gelir ortalaması, kayıtlı çalışanların yarısından da daha düşüktür. Kayıt dışı çalışma en çok, ‘Kültür Sanat, Eğlence ve Dinlence Faaliyetlerinde, ‘Nitelik Gerektirmeyen İşlerde’ çalışanlarda ve ‘lise öncesi eğitim düzeyine sahip olanlar’da gözlenmiştir. Kayıtlı çalışmanın en çok olduğu durum ise düzenli ve sürekli bir işte tam zamanlı çalışmadır.

Anahtar Sözcükler: Kayıtdışı İstihdam, Genç Çalışanlar, İkili Seçim Modelleri

Jel Kodları: J11, J21, C35