Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonunda İskemik Mitral Kapak Yetmezliğine Yaklaşım.


Creative Commons License

AYDIN E. , ÇEKMECELİOĞLU D.

Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special topics, cilt.8, no.2, ss.89-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special topics
  • Sayfa Sayıları: ss.89-94

Özet

İskemik mitral yetmezliği(İMY), koroner arter hastalığı ile gelişen sol ventrikül disfonksiyonuna bağlı sık görülen bir komplikasyondur. Kronik kalp yetmezliği bulunan hastalarda seconder MY %35-50 oranında görülmekte olup yüksek mortalite ile ilişkilidir. Kalp yetmezliğine bağlı mitral yetmezliğinin (MY) cerrahi tedavisi hala ihtilaflı bir başlıktır. Yeni teknikler farklı başarı oranlarında uygulansa da günümüzde koroner arter bypass greftleme ile kombine anuloplasti en sık uygulanan cerrahi prosedürdür. Sık uygulanan cerrahi yaklaşımlarla elde edilen suboptimal sonuçlar, patolojinin altta yatan mekanizmasını tam olarak çözebilmek için alternatif cerrahi tekniklerin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Yeterli sayıda prospektif randomize kontrollü çalışma bulunmaması nedeniyle açıklanamayan birçok soru bulunmaktadır: Koroner arter revaskularizasyonu (KABG) ile birlikte kombine mitral kapak cerrahisi için orta ve ileri MY de endikasyonlar, fonksiyonel MY’nin tedavisi, uygun cerrahi strateji bunlardan bazılarıdır. Bu derlemenin amacı, iskemik mitral yetmezliğinin tedavisinde güncel olarak kullanılan cerrahi teknikleri sunmak ve bu karmaşık hastalığın tedavisinde yeni yaklaşımları tartışmaktır.

Ischemic mitral regurgitation is a common complication of left ventricular dysfunction related to coronary artery disease. Relevant secondary mitral regurgitation occurs in 35– 50% of patients with chronic heart failure and is associated with increased mortality. Surgical management of patients with mitral valve regurgitation and heart failure is still controversial topic. Currently, coronary artery bypass grafting combined with annuloplasty is the mostly performed surgical procedure, although innovative approaches have been used with varying degrees of success. The suboptimal results obtained with the commonly performed surgical approaches need the development of alternative surgical techniques with the aim to accurate the causal mechanisms of the pathology. There are several questions which are not adequately explained because of a lack of prospective randomised controlled trials: The indication for concomitant mitral valve surgery in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) with moderate to severe mitral valve regurgitation; the management of functional mitral valve regurgitation; the appropriate surgical strategy etc. The aim of this review is to present the current surgical techniques available for the treatment of ischemic mitral regurgitation and to discuss newly approaches to the treatment of this complex disease.