Tubularize insize plak üretroplastisi (TIPU): Bir cerrahın deneyimi


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.20, ss.111-116, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 20
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Çocuk Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.111-116

Özet

Amaç: Tubularize insize plak üretroplasti (TIPU) ameliyat› pek çok klinikte giderek yayg›n biçimde uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu çal›flmada bir cerrah›n bu teknikle elde etti¤i sonuçlar geriye dönük olarak de¤erlendirilmifltir. Yöntem: Befl y›ll›k bir sürede ayn› cerrah taraf›ndan ameliyat edilen 86 primer hipospadiasl› olgunun 53'ünde (% 62) TIPU uyguland›. Hastalar›n yafl ortancas› 2.5 y›ld› (aral›k: 11 ay-12 y›l). Olgular›n 39'unda (% 74) mea koronal/ distal penil, 5'inde (% 9) orta penil ve 9'unda (% 17) proksimal penil yerleflimdeydi. Ameliyatlar, ana hatlar›yla Snodgrass taraf›ndan tan›mland›¤› biçimde yap›ld›ysa da yeni üretran›n ilk dikiflinin zamanla daha da proksimale konmas› gibi teknik de¤ifliklikler oldu. Bulgular: Ameliyat sonras› 6-55 ayda (ortalama, 33 ay), 43 (% 81) hastada tek aflamada iyileflme sa¤land›. Komplikasyonlar nedeniyle, 10 hastaya ikinci ve 3 hastaya üçüncü cerrahi giriflim gerekti. Sonuçlar iki grupta de¤erlendirildi¤ inde, ilk 24 ayda ameliyat edilen 24 hastan›n 3'ünde fistül, 4'ünde mea stenozu ve 1'inde fistül ve mea stenozu geliflti¤i görüldü. ‹zleyen sürede ameliyat edilen 29 hastan› n 2'sinde fistül geliflti ve baflka komplikasyon izlenmedi. Böylelikle, tek ameliyatla düzelme oran› birinci gruptaki % 67'den (n=16) ikinci grupta % 93'e (n=27) ç›kt›. Sonuç: Bu çal›flma TIPU ameliyat›n›n farklı mea yerleflimlerinde uygulanabilen tek aflamal›, kozmetik sonuçlar› başarı lı bir yöntem olarak primer hipospadias cerrahisinde giderek artan oranlarda kabul görmesini desteklemektedir. Ancak, her ne kadar ilgili literatürde “ö¤renmesi” ve “uygulanmas› kolay” bir teknik oldu¤u varsay›lsa da, tatminkar sonuçlar›n al›nmas› ancak cerrah›n deneyiminin artmas› ile mümkündür.
Aim: Tubularized incised plate urethroplasty (TIPU) has become the procedure of choice in many centers for primary hypospadias repair. The results obtained from the technique performed by a single surgeon were retrospectively evaluated. Methods: During a-five-year period, 86 children with primary hypospadias were treated by the same surgeon, 53 (62 %) of whom underwent TIPU repair. The median age was 2.5 years (range: 11 month-12 years). The location of meatus was coronal/distal penile in 39 (74 %) patients, mid-penile in 5 (9 %) and proximal penile in 9 (17 %). All operations were basically done as described by Snodgrass but minor alterations like a more proximally located first neo-urethral stitch were inevitable. Results: Within a mean postoperative follow up period of 33 months, a total of 43 (81 %) patients were healed after the first surgery. Secondary surgery was done for ten and additional tertiary surgery was needed for three children. Of 24 patients operated on within the first 24 months, complications occurred in eight: fistula in three, meatal stenosis in four, and fistula and meatal stenosis in one. There were two complications observed in the remaining 29 children operated on in the ensuing period: fistula formation in both. The rate of healing by one operation increased from 67 % in the first group to 93 % in the second. Conclusions: This study supports the view that TIPU is a one-stage versatile operation that can be applied for various meatal locations with cosmetically good results. Although it has been postulated to be an “easy-to-learn and - apply operation”, it is apparent that the cumulative experience of the surgeon on the technique has a major impact on the results obtained. Key words: Hypospadias, Snodgrass