Tubularize insize plak üretroplastisi (TIPU): Bir cerrahın deneyimi


ULUKAYA DURAKBAŞA Ç.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.20, ss.111-116, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 20
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Çocuk Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.111-116

Özet

Amaç: Tubularize insize plak üretroplasti (TIPU) ameliyat› pek çok klinikte giderek yayg›n biçimde uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu çal›flmada bir cerrah›n bu teknikle elde etti¤i sonuçlar geriye dönük olarak de¤erlendirilmifltir. Yöntem: Befl y›ll›k bir sürede ayn› cerrah taraf›ndan ameliyat edilen 86 primer hipospadiasl› olgunun 53'ünde (% 62) TIPU uyguland›. Hastalar›n yafl ortancas› 2.5 y›ld› (aral›k: 11 ay-12 y›l). Olgular›n 39'unda (% 74) mea koronal/ distal penil, 5'inde (% 9) orta penil ve 9'unda (% 17) proksimal penil yerleflimdeydi. Ameliyatlar, ana hatlar›yla Snodgrass taraf›ndan tan›mland›¤› biçimde yap›ld›ysa da yeni üretran›n ilk dikiflinin zamanla daha da proksimale konmas› gibi teknik de¤ifliklikler oldu. Bulgular: Ameliyat sonras› 6-55 ayda (ortalama, 33 ay), 43 (% 81) hastada tek aflamada iyileflme sa¤land›. Komplikasyonlar nedeniyle, 10 hastaya ikinci ve 3 hastaya üçüncü cerrahi giriflim gerekti. Sonuçlar iki grupta de¤erlendirildi¤ inde, ilk 24 ayda ameliyat edilen 24 hastan›n 3'ünde fistül, 4'ünde mea stenozu ve 1'inde fistül ve mea stenozu geliflti¤i görüldü. ‹zleyen sürede ameliyat edilen 29 hastan› n 2'sinde fistül geliflti ve baflka komplikasyon izlenmedi. Böylelikle, tek ameliyatla düzelme oran› birinci gruptaki % 67'den (n=16) ikinci grupta % 93'e (n=27) ç›kt›. Sonuç: Bu çal›flma TIPU ameliyat›n›n farklı mea yerleflimlerinde uygulanabilen tek aflamal›, kozmetik sonuçlar› başarı lı bir yöntem olarak primer hipospadias cerrahisinde giderek artan oranlarda kabul görmesini desteklemektedir. Ancak, her ne kadar ilgili literatürde “ö¤renmesi” ve “uygulanmas› kolay” bir teknik oldu¤u varsay›lsa da, tatminkar sonuçlar›n al›nmas› ancak cerrah›n deneyiminin artmas› ile mümkündür.