Are fibromyalgia and failed back surgery syndromes actually "functional somatic syndromes" in terms of their symptomatological, familial and psychological characteristics? A comparative study with chronic medical illness and healthy controls


Duruk B. , Sertel Berk H. O. , Ketenci A.

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.27, pp.123-131, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5505/agri.2015.67044
  • Title of Journal : AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY
  • Page Numbers: pp.123-131

Abstract

Objectives: The aim of this study was to investigate whether Fibromyalgia and Failed Back Surgery Syndromes (FMS-FBSS) may be evaluated under the single heading of Functional Somatic Syndromes (FSS) with respect to their symptomatological characteristics such as intensity, frequency, age of onset, duration, painful areas, fear of pain, and pain coping styles; familial characteristics such as family history of chronic medical illness, psychopathology and pain; and psychological characteristics such as manner of dealing with pain, fear of pain, alexithymia, symptom interpretation, somatosensory amplification and depression.

Methods: The study comprised 150 individuals, separated into 3 groups; The FSS Group comprised 47 patients who were referred to the Physical Medicine and Rehabilitation Clinic at Istanbul University’s Faculty of Medicine with FMS (n=35) and FBSS (n=12), the healthy control group (HC Group) comprised 47 individuals, and the chronic medical illness control group (CMIC Group) was made up of 56 individuals. Turkish versions of the Toronto Alexithymia Scale, Symptom Attribution Inventory, Somatosensory Amplification Scale and Beck Depression Inventory, along with a semi-structured form questioning general health, pain and demographics were administered to all participants.

Results: FMS and FBSS participants (FSS Group) did not differ as a function of the major familial, symptomatological and clinical features considered in this study. Additionally, this group significantly differed from the HC and CMIC Groups with respect to almost all these features. Conclusion: This study is Important Insofar as it simultaneously evaluated FMS and FBSS groups in the presence of a control group. The results suggest that FMS and FBSS, currently treated as two different diagnostic categories in general medical practice, may be evaluated under the single heading of FSS.

Key words: Failed back surgery syndrome; fibromyalgia syndrome; functional somatic syndrome; somatization.
Amaç: Bu araştırmanın amacı; Fibromiyalji ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlarının (FMS-BBCS) kronik tıbbi hastalık, ağrı ve psikopatoloji soy geçmişi gibi ailesel; ağrı süresi, sıklığı, şiddeti, ağrı beklenti korkusu, ağrılı bölge sayısı ve ağrı ile baş etme tarzları gibi semptomatolojik; ve bu semptomatolojiyi etkileyebileceği düşünülen aleksitimi, semptom yorumlama, bedensel duyumları abartma ve depresyon düzeyleri gibi psikolojik özellikler açısından Fonksiyonel Somatik Sendrom (FSS) ortak dili anlayışıyla değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; FSS grubunda, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvurmuş olan FMS’li 35 ve BBCS’li 12 katılımcıdan oluşan toplam 47, Sağlıklı Kontrol (SK) grubunda 47 ve Kronik Tıbbi Hastalıklı Kontrol (KTHK) grubunda da 56 olmak üzere toplam 150 katılımcı ile yürütülmüştür. Gruplara Toronto Aleksitimi Skalası’nın yanı sıra Semptom Yorumlama Anketi, Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri uygulanmıştır. Araştırmada yer alan bütün katılımcıların genel sağlık durumları, demografik ve ağrı ile ilgili bilgileri için yarı yapılandırılmış formlar kullanılmıştır.

Bulgular: FMS ve BBCS gruplarının araştırmada yer alan ailesel, semptomatolojik ve psikolojik özelliklerin tamamında birbirlerinden farklılaşmadıkları; ancak bu iki klinik görüngünün söz konusu değişkenlerin neredeyse tamamında diğer kontrol gruplarından (SK-KTHK) farklılaştıkları görülmüştür.

Sonuç: Bu araştırma FMS ve BBCS tanısı almış olan hastaları aynı anda bir arada kontrol grupları ile de karşılaştırarak değerlendiren bir yöntem izlemesi bakımından önem taşımaktadır. Aynı zamanda FMS ve BBCS gruplarının ilgili değişkenler açısından farklılık göstermemesi bu grupların FSS başlığı altında ele alınabileceğine işaret etmekte olup bu durum ileriki çalışmalarda ve tıbbi uygulamalarda söz konusu vakalara yaklaşım biçimi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar sözcükler: Başarısız bel cerrahisi sendromu; fibromiyalji sendromu; fonksiyonel somatik sendrom; somatizasyon.