Investigation of Secondary School Students 'Views on Youth Value Crisis


Creative Commons License

Sağlam H. İ.

International Congress on Social Sciences, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.726-732

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Skopje
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.726-732

Abstract

This study was conducted to determine the views of secondary school students on the value crisis of youth. The study group of the study consists of 15 secondary school students (11 (73%) female and 4 (27%) male) studying in Kocaeli in 2018-2019 academic year. The research was carried out within the scope of the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, with secondary school students at different grades, achievement and socioeconomic levels selected by maximum sampling method. The average age of secondary school students participating in the research is 16.4 years. For the content validity of the questions in the interview form, three experts' opinions were consulted and necessary corrections were made in line with the suggestions. In addition, the clarity of the questions in the interview form was checked with 3 secondary school students and the form was finalized. The data obtained from the students were analyzed by content analysis method. In the research, it was determined that 33% of the students participated in the opinion that the youth was in a value crisis, 67% of them participated fully and there was no participation at all. In the value crisis of youth; It was concluded that parents' wrong attitudes, technology and globalization were effective in raising children. Parents can change their parenting attitudes and organize the technology in a way that will contribute to the appreciation of youth.

Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin gençliğin değer krizine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kocaeli ilinde öğrenim gören 11’i (%73) kadın, 4’ü (%27) erkek olmak üzere toplam 15 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, maksimum örnekleme yöntemiyle seçilen farklı sınıf, başarı ve sosyoekonomik düzeylerdeki ortaöğretim öğrencileriyle nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin yaş ortalaması 16.4’tür. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili üç uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, görüşme formundaki soruların anlaşılırlığı 3 ortaöğretim öğrencisi ile görüşülerek kontrol edilmiş ve forma son şekli verilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmada gençliğin değer krizinde olduğu yönündeki görüşe öğrencilerin %33’ü orta düzeyde, %67’si tam olarak katıldıkları, hiç düzeyinde ise katılımın olmadığı belirlenmiştir. Gençliğin değer krizinde; ebeveynlerin çocuk yetiştirmedeki yanlış tutumlarının, teknolojinin ve küreselleşmenin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Düzenlenecek anne baba eğitimleriyle ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını değiştir