A SWOT Analysis of Istanbul University Physiotherapy and Rehabilitation Department


Creative Commons License

Kuran Aslan G., Birinci T. , Leblebici G. , Ödevoğlu P., Türkmen E., Zirek E., ...More

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (HSP), vol.3, no.3, pp.184-190, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17681/hsp.08469
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (HSP)
  • Page Numbers: pp.184-190

Abstract

Purpose: The aim of study was to made SWOT analyze for maintain the current well-being of Istanbul University (IU) Physiotherapy and Rehabilitation Division and even move forward and was to evaluate how the increased number of Physiotherapy and Rehabilitation schools affected on our institute in the eye of academicians and students. Methods: 80 volunteer undergraduates and 10 academicians were included. Strengths, weaknesses, opportunities and threats of division were evaluated by open-ended questions. Content analysis was used to analyze the responses derived from open-ended questions. Results: 90% of the academicians saw “Having master's and doctoral programs” as strongest feature while 68,7% of undergraduates thought “Having rich academic squad consist of physiotherapists who were experts in their field”. Weaknesses were; 80% of the academicians said “The struggle of giving education in the campus that is separated from Medical School” while %56,2 of the undergraduates thought “Classrooms, amphitheaters and building conditions do not meet the demand. Opportunities were; 90% of the academicians thought “Having the opportunity to be educated with different disciplines” while 38,7% of the undergraduates thought “IU is well-established university in the field of education and a brand for business”. Potential threats were; 90% of the academicians said “Lack of professional rights” while 51,2% of the undergraduates thought “Due to increasing quota in schools, students who came to the program have the lowest exam score and they graduate as an unqualified physical therapists”. Conclusion: Prominence features should be ensured by retaining the outstanding opportunities and evaluating strengths. Considering the weaknesses and threats correct strategies should be determined so IU Division of Physiotherapy and Rehabilitation becomes preferable institution in every aspect. Key Words: Education; Physiotherapy and Rehabilitation; SWOT Analysis

Amaç: İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün mevcut iyi halini korumak ve daha ileriye taşımak amacıyla bir SWOT analizi yapmak ve sayıları hızla artan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin, kurumumuzu nasıl etkilediğini akademisyenlerin ve öğrencilerin gözünden araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında öğrenim gören gönüllü 80 lisans öğrencisi ve eğitim veren 10 öğretim üyesi dâhil edildi. Bölümün güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri hazırlanan açık uçlu anket formu ile değerlendirildi. Yanıtlar ‘İçerik Analizi Yöntemi’ ile analiz edildi. Bulgular: İÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün güçlü yönünü; öğretim üyelerinin %90’ı “Yüksek lisans ve doktora programlarının olması” olarak görürken lisans öğrencilerinin %68.7’si “Akademisyenlerin fizyoterapistlerden oluşması, klinik tecrübelerinin fazla olması ve alanlarında uzman olmaları nedeniyle zengin bir akademik kadroya sahip olması” olarak görmekteydi. Zayıf yönler için; öğretim üyelerinin %80’i “Tıp fakültesinden ayrı bir kampüste eğitim veriyor olmanın sıkıntıları” olduğunu belirtirken lisans öğrencileri zayıf yön olarak %56.2’si “Dersliklerin, amfinin ve bina koşullarının artan öğrenci sayısını karşılayamaması” olduğunu söyledi. Fırsatlar için; öğretim üyelerinin %90’ı “Farklı disiplinlerle bir arada eğitim alma imkânına sahip olunması” şeklinde belirtirken lisans öğrencilerinin %38,7’si “İÜ’nün köklü bir üniversite olması ve eğitim alanında bir marka haline gelmiş olması nedeniyle iş yaşamında iyi bir referans olması” olduğunu belirtti. Olası tehditler için; öğretim üyelerinin %90’ı “Mesleki hakların yetersizliği” şeklinde belirtirken lisans öğrencilerinin %51.2’si “Okullardaki kontenjanların artmasıyla düşük puanlarla öğrenci alınması sonucu niteliksiz fizyoterapistlerin mezun olması” olduğunu bildirdi. Sonuç: Göze çarpan güçlü yönleri koruyarak ve fırsatları değerlendirerek bu özelliklerin ön plana çıkması sağlanmalıdır. Ayrıca zayıf yönler ve tehditler göz önüne alınarak belirlenecek doğru stratejilerle, İÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü her yönüyle tercih edilen bir kurum haline getirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Eğitim; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; SWOT Analizi