DEVELOPMENT of TEACHER ORGANIZATIONAL IDENTITY PERCEPTION SCALE (TOIPS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


Creative Commons License

Tabak H., Boyacı M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.52, no.52, pp.96-117, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 52
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21764/maeuefd.568144
  • Title of Journal : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.96-117

Abstract

The aim of this study is to develop a Teacher Organizational Identity Perception Scale (TOIPS) to measure teachers' perceptions of organizational identity. The validity and reliability studies of the ÖÖKAÖ developed by the researchers were conducted on 204 (Female: 137, Male: 67) teachers. SPSS 21.00 package program was used to analyze the data. TOIPS is a Likert type measurement instrument with a rating of 17 items and three factors, including “Support” (8 items), “Belonging” (4 items) and “Communication” (5 items). The construct validity of TOIPS was investigated by exploratory factor analysis. The factor load values of the items in TOIPS are between .56 and .89. These three sub-factor explain 72.1% of the total variance related to the teachers perception of organizational identity. The reliability of TOIPS was calculated as Cronbach Alpha coefficient (α = .94). The alpha coefficients calculated for the sub-factors of the scale were calculated as support (α = .94), belonging (α = .80) and communication (α = .80), respectively. In addition, the correlation analysis which was used to ensure criterion-based validity showed a positive and statistically significant relationship between the perception of organizational identity and satisfaction from the teaching profession (r = .33, p <.01). As a result, it can be said that TOIPS is a valid and reliable measurement instrument.

Bu araştırmnın amacı, okullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarını ölçmeye yönelik, Öğretmen Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeğinin (ÖÖKAÖ) geliştirilmesidir. Araştırma kapsamında geliştirilen ÖÖKAÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 204 (Kadın: 137, Erkek: 67) öğretmen üzerinde yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. ÖÖKAÖ, “Destek (8 madde)”, “Aidiyet (4 Madde)” ve “İletişim (5 Madde)” olmak üzere 17 madde ve üç faktörden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. ÖÖKAÖ’nün yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ÖÖKAÖ’de yer alan maddelerin faktör yük değerleri .56 ile .89 arasındadır. Bu üç alt faktör öğretmen örgütsel kimlik algısına ilişkin, toplam varyansın %72.1’ini açıklamaktadır. ÖÖKAÖ’nün güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ile α=.94 olarak hesaplanmıştır. ÖÖKAÖ’nün alt faktörleri için hesaplanan alfa katsayılarının ise sırasıyla “destek” (α= .94), “aidiyet” (α= .80) ve “iletişim” (α= .80) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin kritere dayalı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan korelasyon analizi, örgütsel kimlik algısı ve mesleğinden memnuniyet arasında pozitif ve istatistiksel olarak manidar bir ilişki olduğunu göstermiştir (r = .33, p < .01). Sonuç olarak ÖÖKAÖ’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.