Serebral İnfakta Bağlı Afazi Gelişen Hastalarda Tc-99m HMPAO Beyin SPECT. Brain Spect in Patients with Aphasia Due To Cerebral Infarkt.


deniz o., Çayköylü A., varoglu E., değirmenci S., USLU SINAV H. , yıldırım M., ...More

Geriatri, vol.4, no.3, pp.95-99, 2001 (Journal Indexed in SCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Geriatri
  • Page Numbers: pp.95-99

Abstract

ABSTRACT In this study , the prognostic value of Tc-99m HMPAO brain SPECT and CT was investigated in patients with aphasia due to cerebral infarct, in the acute and subacute periods of ischemic stroke. For this purpose, 8 female and 12 male patients (age range: 45-85 years) were taken. Gülhane Afazi Test (GAT) was performed on the acute period and between 12-15 days after stroke for classification of developing aphasia. The results of GAT were evaluated both by CT and Tc 99m HMPAO brain SPECT done on the period between 7-10 days after the first neurological examination. Of 20 patients, 9 had global, 4 Broca, 3 Wernicke, 2 anomic and 2 transcortical sensorial aphasia. AN cases had lesions localised in the left hemisphere revealed by CT studies. Fourteen cases had various localised cortico-subcortical infarct areas and 6 had subcortical lesions without cortical involvement. In all cases, it was determined that cerebral hypoperfusion dedected by SPECT was at the same site with morpohogical lesion detected by CT. Of the hypoper-fused areas, B (30%) were equal to and 14 (70%) were greater than the structural lesions deteoted by CT. In four cases (20%) was detected cross cerebellar hypoperfusion that might be linked to the diachisis. As a conclusion, the study revealed that the functional lesion was greater than the structural lesion in most of the cases with aphasia due to cerebral infarct. It was suggested that SPECT (one of the functional imaging methods) together morphological imaging methods such as CT might be useful for more detailed information and more accurate classification of aphasic syndromes. In addition, our findings suggest that aphasia types which could not be described by anatomical lesions detected by CT might be linked to functional lesions assessed by SPECT, which was greater than structural lesions detected by CT. Diachisis may be responsible for this condition. Key Words: Aphasia, SPECT, Computed Tomographi, Diachisis.
ÖZET Bu çalışmada serebral infarkta bağlı olarak afazi gelişen hastalarda Beyin SPECT'inin iskemik strokun akut ve subakut dönemindeki tanı değeri araştırıldı. Bunun için çalışmaya yaşları 45-85 arasında değişen 6 kadın, 12 erkek hasta alındı. Gelişen afaziyi sınıflamak için, post-strok akut fazda ve 12 ile 15. günler arasında Gülhane Afazi Testi (GAT) uygulandı. GAT ile elde edilen test sonuçları, nörolojik değerlendirmeden sonraki ilk 7 gün ile 10 gün içerisinde yapılan Beyin Tomografisi (BT) ve yine aynı dönemde yapılan Tc-99m HMPAO beyin SPECT ile değerlendirildi. Onsekiz afazik olgunun 9'u global, 4'ü Broca, 3'ü Wernicke , 2'si transkortikal sensoriyel afazi olarak değerlendirildi. Tüm olgularda, yapılan BT ler lezyonun sol hemisferde yerleşimli olduğunu gösterdi. Olguların 14'ünde değişik lokalizasyonlu kortiko-subkortikal infarkt alanı, 4 olguda ise kortikal yayılımı olmayan subkortikal lezyon belirlendi. Beyin SPECT ile olguların tümünde BT ile saptanan morfolojik lezyon ile aynı tarafta serebral hipoperfüzyon alanı tespit edildi. Hipoperfüze alanların 7 tanesi (%38) BT ile gösterilen yapısal patolojiler ile eşit büyüklükte, 11 tanesi (%61) ise yapısal patolojilerden daha geniş idi. Dört olguda (%22) çapraz serebellar hipoperfüzyon alanı tespit edildi. Sonuç olarak çalışmamızda serebral infarktlı afazili olguların çoğunda fonksiyonel, lezyonun yapısal lezyondan daha büyük olduğunu gözledik. Afazi sendromlarının tam olarak anlaşılabilmesi ve daha doğru sınıflandırılabilmesi için BT gibi morfolojik görüntü yöntemleri ile birlikte fonksiyonel görüntüleme metodlarından biri olan SPECT'in de kullanılması yararlı olabileceği kanaatına vardık. Ayrıca elde ettiğimiz veriler, BT ile belirlenen anatomik lezyonların açıklayamadığı afazi tiplerinin, anatomik lezyondan daha geniş olan ve SPECT ile belirlenen fonksiyonel lezyonlara bağlı olduğunu düşündürmektedir. Diaşizis bu durumdan sorumlu olabilir. Anahtar Sözcükler: Afazi, SPECT, Bilgisayarlı Tomografi