Leadership: Group and Team Leadership


Çankır B.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul

Abstract

Örgütler ilk olarak çok az kişi ile faaliyete geçerler. Bu ilk evrede liderlerin ve liderliğin etkisi büyüktür. Güç, lider ve etrafında toplanmıştır. Lider etrafındakileri rahatlıkla tanır ve onların beklenti, istek ve ihtiyaçlarını bilir ve buna göre onlarla beraberliğini sağlıklı ve sağlam tutar; Ancak bir varlık olarak örgüt büyümeye başlar. Görev ve işler alt fonksiyonlara dağıtılmaya başlanır ve departmanlaşma oluşmaya başlar. Kurumsallaşma örgütün damarlarında hızla yayılır. Liderin nüfuz ettiği
kişi sayısı sınırlıdır ve örgütteki herkesi aynı derece tanımak mümkün değildir.
Liderliğin doğuştan geldiğini savunan görüş ile daha sonradan öğrenilebileceğini düşünen araştırmacılar bulunmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen ve sanat tarafı olarak adlandırılabilecek mühim bir kısmı bulunmaktadır. Liderler devrimci, idealist, hayal gücü yüksek ve dönüştürümcü olup kriz zamanlarında risk almaktan çekinmezler. Yönetici profesyoneldir ve bir mesleği icra eder. Her meslekte olduğu gibi yöneticilik mesleğinin de bir bilimsel dayanağı olması kuşkusuzdur. Yönetici pragmatik unsurları göz ardı etmez; akılcı, işlemci ve yürütücüdür. Liderlerin bir kurum veya örgüt çatısı olmaksızın harekete geçme özelliği bulunurken yönetici profesyonel olduğundan dolayı alacağı kazanca bağlı olarak çalışır. Ancak burada şunu da ifade etmek gerekir ki liderin başarıya ulaşması için yönetici özelliklerine de sahip olması gerekmektedir. Yöneticilik bilgisi olan liderler örgütlerinin kalıcılığını sağlama ve kurumsallaşma süreçlerinde ön plana çıkıp hem kendilerini hem de kurumlarını başarıya ulaşırlar.
Bu kitabın amacı lider yöneticilerin örgütlerinde beraber çalıştıkları resmi ve gayri resmi teşekkül etmiş grup ve takımları daha yakından tanımaları, onları örgüt amaç ve hedefleri doğrultusunda nasıl motive edeceğini, gün geçtikçe önemi artan kendi kendini yöneten takımlar ve son Koronavirüs salgınında da ön plana çıkan sanal takımları ve bu grup ve takımlarda meydana gelebilecek etik dışı çatışmaların nasıl üstesinden gelinebileceğini anlamalarını sağlamaktır. Bu kitapta ilk olarak grup ve grup süreçleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde liderlik ve gruplarda liderliğe genel bakış açısıyla bakılmıştır. Sonrasında gruplarda statü ve roller ve birbiriyle sıklıkla karıştırılan grup ve takım arasındaki farklılıklar tartışılmıştır. Gruplarda karar verme, karar vermeyi en çok etkileyen unsurlar olan güç ve otorite üzerinde durulmuştur. Yedinci bölümde kültür, örgüt ve grup kültürü ile değişimde kültürün rolü incelenmiştir. Örgüt amaç ve hedeflerine ulaşmak için motivasyon, bireysel ve grup beklenti ve performans değerlemesi sekizinci bölümün konusu olmuştur. Özellikle son dönemde yaşanan Koronavirus salgınında da önemi artan kendi kendini yöneten ve sanal takımlar sonraki bölümde irdelenmiştir. Gruplardaki olası muhtemel olumsuzluklar olan etik ve etik dışı davranışlar, sosyal kaytarma onuncu bölümde; çatışmalara kişisel ve grup düzeyinde bakış açısının getirilmesi ve olumlu ve olumsuz özelliklerinin incelenmesi on birinci bölümde incelenmiştir. Son bölüm olan on ikinci bölümde de müzakere ve müzakere yöntemleri üzerinde durulmuştur. Kitap sadece akademisyen ve öğrencilerin ilgi ve eleştirilerine değil; tüm lider yöneticilerin de öneri, istek ve muahezelerine açıktır. Yapılacak olan geri beslemeler hem kitabın hem de yaptığım işin daha iyiye ve doğru istikamette ilerlemesine katkısı olacaktır.
Bilal Çankır
Üsküdar, 2021