MATTERS APPROPRIATE FOR FAMILY MEDIATION IN THE DIVORCE PROCESS UNDER TURKISH LAW


Ürem Çetinel M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.315-338, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33717/deuhfd.897886
  • Title of Journal : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.315-338

Abstract

Hukuki bir kurum olarak arabuluculuk, 07/06/2012 tarihli 6325 sayılı Hukuk Uyumazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile özel ve ayrıntılı bir ekilde düzenlenmitir. Alternatif uyumazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabulu- culuk Hukuk Uyumazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 2/b. b’de “sistematik teknikler uygulayarak, görümek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini salamak için aralarında iletiim sürecinin kurulmasını gerçekletiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eitimi almış olan tarafsız ve baımsız bir üçüncü kiinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyumazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlanmıtır. Tarafsız bir kiinin yardımı ile uyumazlıın çözümü, aile hukukundan kaynaklarından uyumazlıklarda da önemli bir rol oynamaktadır .

Hâkim dıında, tarafsız ve uzman kii yönetiminde aile hukukundan kay- naklı uyumazlıkların çözülmesi imkânı Türk hukukunda yeni ve güncel bir ge- limedir. Hukuk Uyumazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun noksan ve genel düzenlemeler içermesi sebebiyle hangi uyumazlıkların aile arabuluculuuna elverili olacaının tespit edilmesi gerekmektedir. Zira Kanun’da gerek genel olarak arabuluculua gerekse özel olarak aile arabuluculuuna elverili konu- lar tahdidi eklinde sayılmamıtır. Kanun’un m. 1/II c. 1 düzenlemesi gereince aile arabuluculuu yalnızca elerin üzerinde tasarrufta bulunabilecei konulara uygulanabilecektir. Ancak bu düzenlemeye göre aile arabuluculuuna uygun, sınırlı sayıdaki aile hukuku uyumazlıklarının neler olduu konusunda doktrinde fikir birlii bulunmamaktadır. Bu nedenle çalımamız, Hukuk Uyumazlıkla- rında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde Türk hukukunda aile arabuluculu- unun konusunu, kapsamını ve özellikle boanma sürecinde aile arabulucu- luunun ilevini deerlendirmeyi amaçlamaktadır.