New Interpretation of Alan-Gho’a in Akbar-Name


Dalkesen N.

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.27, pp.165-182, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 27
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.165-182

Abstract

Alan-go‘a, yüzyıllar boyunca Orta Asya‘da hükümdar olma ayrıcalığını elinde tutan Cengiz Han‘ın Altın Soyunun (Altan Uruğ) efsanevi ata anasıdır. Hindistan‘da kurulan Babür Ġmparatorluğunun üçüncü hükümdarı olan Ekber ġah da Alan-goa‘nın kendi atası olduğunu ileri sürdü. Bu iddiayı, kendisinin Cengizliler ile olan Akrabalık bağına dayanarak ortaya koymadı. Aksine, Alango‘a‘nın var oluĢ nedeninin kendisinin ilahi bir varlık olarak Dünya‘ya gelmesi olduğunu ve Cengizlilerin ve diğerlerinin hükmünün kendisi Dünya‘ya gelinceye kadar bittiğini ileri sürdü; bu amaçla Alan-go‘a hikâyesini sufi mistik bir açıdan Ġmparatorluğu içinde bulunan farklı dini-kültürel değerlere göre yeniden yorumlattı. Böylece, kendisine gösteriĢli bir karizma oluĢturarak, hakimiyeti altında bulunan farklı dini-kültürel ve etnik özellikler gösteren * Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, dalkesen2014@gmail.com ORCĠD: 0000-0002-3354-2573 Başvuru:05.11.2018 Kabul: 10.01.2019 Derleme Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi -TİMADCilt: 14, Sayı: 27, 2019-Kış 166 Nilgün DALKESEN topluluklara gücünün ve otoritesinin meĢruluğunu kabul ettirmeyi amaçladı. Ayrıca, Ekber ġah Alan-go‘a efsanesi üzerinden, atası olarak gördüğü Timurileri ve kendi soyundan gelenleri, Cengizlilerden ve Dünya‘nın bütün hanedanlıklarından üstün olduğu iddiasında bulundu. ĠĢte bu makalede, Alango‘a efsanesi Cengizli ve Timurlu gelenek ile karĢılaĢtırılarak, bu efsanesinin Ekber ġah sarayında niçin ve nasıl yeniden Ģekillendirildiği sorularına cevap aranacaktır