Kişiler arası ilişki duyarlılık ve Yalnızlık düzeyinin sosyal medya kullanımındaki rolü


Malas E. M. , ARIKAN S.

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İstanbul, Turkey, 16 November 2018, pp.117-118

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117-118

Abstract

Aim: the aim of this study was to investigate the relationship between social media and social media. The level of loneliness and interpersonal sensitivity are expected to increase the use of social media. Method: the data of the study are collected from 200 university students between 18-38 ages. The participants were given problem-based Internet usage scale (pikö) (Ceyhan and Gürcan, 2007), UCLA Loneliness Scale adapted by Demir (1989), and interpersonal sensitivity scale (Doğan and Devrim, 2012) along with questions that measure the demographic data form and the characteristics of the use of social media. Linear multiple regression analysis was performed to determine the relationship between variables. Results: in the analyses, it was found that interpersonal sensitivity predicts problematic internet usage. Interpersonal relationship sensitivity variable, especially the anxiety dependency sub-dimension of the problem with the use of the internet has been determined to have a positive relationship (β:.377, t:5,192, p<.001). It was found that there was a positive correlation between solitude factor and problem internet usage (β:.148, t:2.110, p<.01) (R2:.02, F:4.451, p<.05). Conclusion: the use of social media is considered to be a problem. The study shows that psychological variables such as interpersonal relationship sensitivity and level of solitude can partially explain this problem. It is hoped that the study will be a guide for research on social media use and for practices related to social media addiction. Keywords: interpersonal relationship sensitivity, loneliness, social media usage

Özet: Amaç: Çalışmada kişiler arası ilişki duyarlılığı ve yalnızlık düzeyinin sosyal medya kullanımı üzerindeki yordayıcılığı ele alınmıştır. Yalnızlık düzeyi ve kişiler arası duyarlılık değişkenlerin sosyal medya kullanımını artıracağı beklenmektedir. Yöntem: Çalışmanın verilerini anket yöntemi ile yaşları 18-38 arasında değişen toplam 200 üniversite öğrencisinden toplanan bilgiler oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu ve sosyal medyayı kullanma özelliklerini ölçen sorular ile birlikte Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ) (Ceyhan ve Gürcan, 2007), Türkçe ’ye Demir (1989) tarafından uyarlanan UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Kişilerarası Duyarlılık Ölçeği (Doğan ve Sapmaz, 2012) verilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla doğrusal çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular: Yapılan analizlerde kişiler arası ilişki duyarlılığın problemli internet kullanımını yordadığı tespit edilmiştir. Kişiler arası ilişki duyarlılık değişkeninin özellikle kaygılı bağımlılık alt boyutunun problemli internet kullanımı ile pozitif yönde ilişkisi (β:.377, t:5,192, p<.001) olduğu belirlenmiştir. Yalnızlık faktörü ve problemli internet kullanımı arasında düşük olmakla birlikte pozitif bir ilişki (β:.148, t:2.110, p<.01) (R2:.02, F:4.451, p<.05) olduğu bulunmuştur. Sonuç: Sosyal medyanın kullanımının gereğinden fazla olması bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Çalışma kişiler arası ilişki duyarlılığı ve yalnızlık düzeyi gibi psikolojik değişkenlerin bu sorunu kısmen açıklayabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sosyal medya kullanımına yönelik araştırmalar ve sosyal medya bağımlığına yönelik uygulamalar açısından yol gösterici olması umulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kişiler arası ilişki duyarlılığı, yalnızlık, sosyal medya kullanımı.