Öğretmen Adaylarının Gözünden Suriyeli Sığınmacı Çocukların, Sınıf Öğretmenlerinin ve Arkadaşlarının Okul Ortamında Yaşadıkları Sorunlar (Gaziantep İli Örneği).


Özmen Z. K.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM VE EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 07 Aralık 2018

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Türkiye, konumu ve tarihi misyonu sebebiyle her zaman göç alan bir ülke olmuştur. Nisan 2011 yılından beri de Suriye’den göç almaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının gözlemlerine göre Suriyeli sığınmacı çocukların, sınıf öğretmenlerinin ve arkadaşlarının okul ortamında yaşadıkları sorunları tespit edebilmektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veriler, öğretmen adaylarının gözlem notları ve öğretmen adaylarıyla yapılan birebir görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda sınıf öğretmenleri, Suriyeli ve Türk öğrencilerin sınıf ortamında yaşadığı en önemli problemin “dil problemi” olduğu görülmüştür.  Dil problemi; uyum, iletişim, ders durumu, sosyal ve duygusal gelişim gibi pek çok alanı olumsuz etkilemektedir. Sınıf öğretmenleri geleneksel yöntemlerle ders anlattığı için Suriyeli öğrenciler öğrenememekte, Türk öğrenciler sıkılmaktadır. Bu durum istenmeyen davranışların oluşmasına da neden olmaktadır. Türk öğrencilerin yaşadığı en önemli sorun, Suriyeli öğrenciler için öğretmenin daha fazla zaman harcamasından dolayı müfredatı geriden takip etmeleridir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Sığınmacı Çocuklar, Sınıf Yönetimi, Uyum, Çok kültürlülük

Turkey, due to its location and historical mission, has always been an immigrant-receiving county. Since April 2011 it has been allowing Syrian immigrants in the country. The aim of the study is to determine the problems experienced by Syrian refugee children, their classroom teachers and friends in the school environment according to the observations of pre-service teachers. Phenomenology method was used in the study. The data were collected through the observation notes of pre-service teachers and one-to-one interviews. The results revealed that the most important problem experienced by the classroom teachers regarding Syrian and Turkish students in the classroom was language. The language problem adversely affects many areas such as adaptation, communication, classroom status, social and emotional development. With traditional methods of teaching, Syrian students cannot learn anything and Turkish students are bored. This situation causes undesirable behaviours. The most important problem for Turkish students is that they fall behind the curriculum because teachers spend more time on Syrian students.

Keywords : Syrian Refugee Children, Classroom Management, Adaptation, Multiculturalism