DEVELOPMENT OF THE HEALTH BELIEF SCALE FOR MASK WEARING DURING COVID-19


Savcı C., Çil Akıncı A., Zengin N., Kayıkçı E. E.

7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2022, pp.76-77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76-77

Abstract

The aim of this study, which had a cross-sectional methodological design, was to develop the

“Health Belief Scale for Mask Wearing during COVID-19” (HBSMW COVID-19) and to

examine its validity and reliability.

The sample consisted of 645 participants who were selected through the convenience

sampling method and participated in the study via e-mail/WhatsApp between November 23,

2020 - January 25, 2021. Data were collected with the Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S)

and the HBSMW COVID-19. The content validity index value was 0.98, verifying the content

validity of the scale. The exploratory factor analysis revealed a six-factor structure accounting

for 70.874 of the total variance. The confirmatory factor analysis showed that goodness-of-fit

index values were acceptable (χ2/df = 2.77, GFI = 0.92, AGFI = 0.90, CFI = 0.95, NFI = 0.93,

RMSEA = 0.05, SRMR = 0.045).

Criterion-related validity of the scale was supported by the significant positive correlation

between FCV-19S score and HBSMW COVID-19 score (r=0.598, p<0.001). The reliability of

the scale was found to be satisfactory based on the Spearman–Brown (0.827), Cronbach’s

alpha (0.868) and item-total correlation coefficient (0.218-0.628). It was found that the fivepoint

Likert-type scale had a six-factor structure [perceived susceptibility (3 items), perceived

severity (7 items), perceived benefit (3 items), perceived barrier (3 items), cue-to-action (3

items), and self-efficacy (6 items)] and consisted of a total of 25 items.

In the scale, items in the perceived barrier sub-dimension are reverse scored. In conclusion,

HBSMW COVID-19 is a valid and reliable instrument to explain and predict people's mask

wearing behaviors in the population during the COVID-19 pandemic. With this scale, mask

wearing beliefs of individuals in the society can be evaluated during the COVID-19 pandemic

and activities can be planned to maintain the mask wearing behavior of individuals based on

the health belief model.

Kesitsel metodolojik bir tasarıma sahip araştırmanın amacı, “COVID-19’da Maske KullanmaSağlık İnanç Ölçeği”ni (COVID-19 MKSİÖ) geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğiniincelemektir.

Araştırmanın örneklemini, 23 Kasım 2020 - 25 Ocak 2021 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve çalışmaya e-posta/WhatsApp yoluyla katılan 645 katılımcı oluşturmuştur. Veriler COVID-19 Korku Ölçeği (FCV-19S) ve COVID-19 MKSİÖ ile toplanmıştır. Kapsam geçerlilik indeks değeri 0,98 olup, ölçeğin kapsam geçerliliğini

doğrulamaktadır. Açıklayıcı faktör analizi, toplam varyansın 70.874'ünü oluşturan altı

faktörlü bir yapı ortaya çıkarmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, uyum iyiliği indeks

değerlerinin kabul edilebilir olduğunu göstermiştir (χ2/df =2,77, GFI= 0,92, AGFI = 0,90, CFI

= 0,95, NFI = 0,93, RMSEA = 0,05, SRMR = 0,045). FCV-19S puanı ile COVID-19 MKSİÖ

puanı arasındaki istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı korelasyon, ölçeğin ölçüte dayalı

geçerliliğini desteklemiştir (r=0,598, p<0,001). Spearman-Brown (0,827), Cronbach alfa

(0,688) ve madde-toplam korelasyon katsayısına (0,218-0,628) göre ölçeğin güvenirliği

yeterli bulunmuştur. Beşli likert tipteki ölçeğin altı faktörlü bir yapıya sahip olduğu [algılanan

duyarlılık (3 madde), algılanan ciddiyet (7 madde), algılanan yarar (3 madde), algılanan engel

(3 madde), eyleme geçiriciler (3 madde), öz-etkililik (6 madde)] ve toplam 25 maddeden

oluştuğu bulunmuştur. Ölçekte, algılanan engel alt boyutundaki maddeler ters

puanlanmaktadır. Sonuç olarak, COVID-19 MKSİÖ, COVID-19 pandemisi sırasında

toplumdaki bireylerin maske takma davranışlarını tahmin etmek ve açıklamak için geçerli ve

güvenilir bir araçtır. Bu ölçek ile, toplumdaki bireylerin COVID-19 pandemisi sırasında

maske kullanma inançları değerlendirilebilir ve sağlık inanç modeline dayalı olarak bireylerin

maske takma davranışlarını sürdürmeye yönelik faaliyetler planlanabilir.