Individualized Nursing Care in Acute Stroke Patients with Dysphagia


Creative Commons License

Savcı C.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.423-429, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.423-429

Abstract

Acute cerebrovascular disease or stroke is a socio-economic health problem that has significant effects on the patient and family, and has an important place in hospital admissions and health expenses. Swallowing disorder (dysphagia), which is a common problem after stroke, is associated with a decrease in mouth, pharynx and esophagus functions, leads to serious problems resulting in airway obstruction, aspiration, aspiration pneumonia, dehydration, malnutrition, sepsis and death, affecting quality of life, delaying rehabilitation and it may cause a significant increase in health expenditures. Evaluation of swallowing function at patient admission, continuation of the assessment with focused diagnosis, planning, implementation and evaluation of individualized care including early precautions will prevent/minimize the development of the problem. Continuing the care of the patient who develops swallowing disorder after stroke, guided by a nursing model/theory, in line with the nursing process, which is a scientific problem solving method, will enable the determination of existing problems and risk situations, and the planning and implementation of appropriate, correct and realistic solutions. The information presented in this review is intended to guide nurses in the holistic and individualized care in acute stroke patients with dysphagia.

Keywords: Individualized nursing care; dysphagia; stroke.

Akut serebrovasküler hastalık veya inme, hasta ve ailesi üzerinde önemli etkileri olan, hastane başvurularında ve sağlık harcamalarında önemli bir yer tutan sosyo-ekonomik bir sağlık sorunudur. İnme sonrası sık karşılaşılan bir sorun olan yutma bozukluğu (disfaji), ağız, farenks ve özafagus fonksiyonlarında azalma ile ilişkili olup, hava yolu obstrüksiyonu, aspirasyon, aspirasyon pnömonisi, dehidratasyon, malnütrisyon, sepsis ve ölümle sonuçlanan ciddi sorunlara yol açmakta, yaşam kalitesini etkilemekte, rehabilitasyonda gecikmeye ve sağlık harcamalarında önemli artışa neden olabilmektedir. Hasta kabulünde yutma fonksiyonunun değerlendirilmesi, odaklanmış tanılama ile değerlendirmenin sürdürülmesi, erken önlemleri içeren bireyselleştirilmiş bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sorun gelişimini önleyecek / en aza indirecektir. İnme sonrası disfaji gelişen hastanın bakımının, bir hemşirelik modeli/kuramı rehberliğinde, bilimsel sorun çözümleme yöntemi olan hemşirelik süreci doğrultusunda sürdürülmesi, var olan sorunlar ile birlikte risk oluşturan durumların belirlenmesine, uygun, doğru ve gerçekçi çözümlerin planlanarak uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Bu derleme ile sunulan bilginin, disfaji gelişen akut inmeli hastaların bütüncül ve bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı konusunda hemşirelere yol göstermesi hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı; disfaji; inme.