Hükümlülerin Suç ve Yerleşim Yeri Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul İli Bakırköy Adli Yargı Bölgesi Örneği


Göktepe K.

Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu “ Uluslararası Yaklaşımlar”, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2015, ss.498-508

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.498-508

Özet

Suç araĢtırmaları, suç ile yerleĢim mekânları arasında anlamlı iliĢkilerin var olduğunu ortaya koymaktadır. Suçların ve suç türlerinin aynı büyükĢehir sınırlarında ilçeden ilçeye farklılık göstermesi, Ġstanbul özelinde ilçelerin sosyoekonomik ve mekânsal açıdan incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalıĢma, Ġstanbul’un toplam nüfusunun yaklaĢık olarak %37'sini oluĢturan Bakırköy Adli Yargı Bölgesindeki on iki ilçenin genel sosyoekonomik ve demografik yapılarından hareketle suç ve yerleĢim arasındaki iliĢkilerini tahlil etmeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmada ilçelerin sosyoekonomik ve demografik görünümleri hakkında TÜĠK verileri esas alınırken, suç ve yerleĢim arasındaki iliĢkilerde gerek TÜĠK tarafından yayınlanan adalet istatistikleri gerekse de 2012 Nisan ayında yürürlüğe giren, ceza infaz kurumlarında Ģartla tahliyelerine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik yasası çerçevesinde salıverilmeleriyle elde edilen veriler kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma kapsamında ise 11/04/2012-31/12/2014 tarihleri arasında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne müracaat eden yaklaĢık 8653 hükümlüye ait çeĢitli istatistiki veriler analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Crime research reveals that there are significant correlation between crime and settlements. Differ from district to district in the same metropolitan boundaries of crime and types of crime requires special district of Istanbul examining the spatial and socio-economic aspects. Crime and crime types vary from district to district in the same metropolitan limits. Therefore, it is required to examine the districts of Istanbul in terms of the spatial and socio-economic aspects. This study aims to analyze the relationship between crime and settlements with through general socio-economic and demographic structure of the twelve districts of Bakırköy Judicial District that constitutes approximately 37% of the total population of Istanbul. While the data of socioeconomic and demographic view of the districts is taken from TUIK, the data of the relationship between crime and settlement is taken from both justice statistics released by TUIK and statistics obtained from release of convicts due to probation law which came into force in April, 2012 and contains convicts who deserve to be released thanks to their good conduct. For this research, various statistical data of 8653 convicts who appealed to Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü between 04/11/2012 and 12/31/2014 is analyzed