Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study


Creative Commons License

Sarıkaya Y., Boyacı M., İlhan T., Aldemir A.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.365-380, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.14686/buefad.364196
  • Journal Name: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.365-380

Abstract

The aim of this study is to adapt the Differentiation of Self Inventory Short Form to Turkish and to conduct validity and reliability analyzes. The research group consisted of university students and adults aged from 20 to 64 (𝑥̅= 30.69, sd = 9.56). The structure of the scale was validated by confirmatory factor analysis and the significance of the difference between the 27% upper and lower groups. Selfesteem, trait anxiety, and authenticity metrics were used to the convergent validity. Reliability analyzes were conducted with internal consistency and two-week interval test-retest methods. As a result of the confirmatory factor analysis, the goodness of fit values was reached at the acceptable limits and the four-component structure of DSI-SF was verified. According to the results of the independent sample t test and MANOVA on the difference of the 27% upper and lower groups, scale scores differ significantly in the lower and higher levels of differentiation of self. Moreover, the results obtained from the correlation analyze show that the scale provides convergent validity. The Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was .82. Findings show that Differentiation of Self Inventory Short Form is a valid and reliable measurement tool. 

Bu çalışmanın amacı Benliğin Farklılaşması Envanteri Kısa Formunun Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizlerinin gerçekleştirilmesidir. Araştırma grubu üniversite öğrencileri ve yetişkinlerden oluşan 20 - 64 yaş arası katılımcılardan oluşturulmuştur (𝑥̅= 30.69, ss = 9.56). Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ve % 27’lik alt-üst grup arasındaki farkın manidarlığı ile incelenmiştir. Uyum geçerliğinin test edilmesinde benlik saygısı, sürekli kaygı ve otantikliğe ilişkin ölçümlerden yararlanılmıştır. Güvenirlik analizleri ise iç tutarlık ve iki hafta süreli test tekrarı yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir sınırlarda uyum iyiliği değerlerine ulaşılmış ve BFE-KF’nin dört bileşenli yapısı doğrulanmıştır. Yüzde 27’lik alt-üst grup farkının manidarlığına ilişkin bağımsız örneklem t testi ve MANOVA sonuçlarına göre, ölçek puanları benliğin farklılaşma düzeyi yüksek ve düşük gruplarda anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca korelasyon analizlerinden elde edilen sonuçlar da ölçeğin uyum geçerliğini sağladığını göstermiştir. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Bulgular, Benliğin Farklılaşması Envanteri Kısa Formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.