Yerli Turistlerin Tatil Tercihleri ve Satınalma Davranışlarının İncelenmesi: Sistematik Derleme Çalışması


Creative Commons License

Yaşar İ.

Turkish Studies - Social Sciences, vol.16, no.1, pp.407-424, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47356/turkishstudies.46916
  • Journal Name: Turkish Studies - Social Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.407-424

Abstract

Turizm, öznesi insan olan çok yönlü ilişkileri kapsayan bir kavram olup teknoloji - ulaşım araçlarındaki gelişmeler, psikolojik, demografik ve sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili faaliyetleri içeren sosyal ve ekonomik yönlü bir olaydır. Turistik bireyler farklı güdülenmelerin etkisiyle turizme katılmaktadırlar. Dolayısıyla bireyleri turizme yönelten etmenlerin bilinmesi turizm arzını oluşturanlar açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’deki yerli turistlerin tatil tercihlerinin ve satınalma davranışlarının sistematik derleme yapılarak incelenmesidir. Çalışmanın yöntemi, nitel sistematik derlemedir. Çalışmanın amacı kapsamında belirlenen ölçütlere göre, ulusal veri tabanları (ULAKBİM, DergiPark) ve Google Akademik veri tabanlarında “Yerli Turist”, “Tatil Tercih(ler)i” ve “Satınalma Davranışları” anahtar kelimeleriyle yapılan araştırmaların derinlemesine bir incelemesi yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen verilerin analizinde, tümevarımsal analiz sonucu elde edilen betimsel analiz ve betimleyici temaların kullanılmasının yanında analitik temalar da kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların analizine göre varılan en önemli sonuçlardan biri; iç turizm hareketlerinin gelişmesinin aslında hem pasif dış turizmin hem de aktif dış turizmin gelişmesinin bir dinamiği olduğunun kanıtlanmasıdır. Diğer önemli bir sonuç ise; bireylerin turistik ürünü satınalma davranışlarında; sahip oldukları sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, psikografik, demografik özellikleri ve aile yapısı gibi etmenlerin büyük ölçüde rol oynadığıdır. Çalışma sonunda elde edilen verilerin; yıllara, araştırma konularına, örneklemine/çalışma grubuna/çalışma dokümanına ve araştırmaların sonuçlarına göre dağılımı verilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan sonuçların ilgili yeni araştırmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır.