Gastrointestinal Stromal Tümör VakalarımızınRetrospektif Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ekinci Ö., Leblebici İ. M. , Acar M., Erol C. I. , Alimoğlu O.

3. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 22 September 2019, vol.3, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61

Abstract

AMAÇ

Gastrointestinal stromal tümörler(GIST), gastrointestinal sistemin en yaygın mezenkimal neoplazilerindendir. Temiz

sınırlı cerrahi rezeksiyon GIST tedavisinin en önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır. Bu araştırmada GIST

tanısıyla ameliyat edilen hastaların sonuçlarının sunulması amaçlandı.

YÖNTEM

Ocak 2013 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde cerrahi olarak

tedavi edilen 28 GIST vakasının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların operasyon öncesi görüntülemeler,

histopatolojik ve immünohistokimyasal yönünden incelendi ve dökümante edildi.

BULGULAR

Hastaların 17’si erkek, 11’i kadındı. Ortalama yaş 66.4(En genç 50, en yaşlı 87)’dü. Ameliyat öncesi yapılan radyolojik

incelemelerde 18(%64.3) hastada radyolojik olarak GIST tanısı konuldu, 4(%114.3) hastada şüpheli lezyon izlenildi,

6(%21.4) hastadaysa lezyon izlenilemedi. Hastaların 26(%92.9)’sı konvansiyonel, 2(%7.1)’si laparoskopik yöntemle

ameliyat edildi. Hastaların 16(%57.1)’sında lezyon midede, 9(%32.1)’unda jejenum- ileumda, 2(%7.1)’sinde

duodenumda, 1(3%3.6)’inde ise multifokal yerleşimliydi. Patolojik inceleme sonucu tümör tipi 21(%75) hastada iğsi,

6(%21.4) hastada mikst, 1(%3.6) hastadaysa epiteloid olarak rapor edildi. Yirmi beş(%89.3) hastada cerrahi sınırlar

salim izlenildi, 3(%10.7) hastada ise cerrahi sınır bitişik olarak rapor edildi. Ortalama tümör çapı 10,1cm’di (En uzun

çap 21 cm, en kısa çap 0,5 cm). Hastaların 26(%92.9)’sında DOG-1, 24(%85.7)’ünde CD117, 22(%78.6)’sinde CD-34,

9(%32.1)’unda SMA, 3(%10.7)’ünde Desmin, 2(%7.1)’sinde S-

100 pozitifliği izlenildi. Ameliyat sonrası takiplerde 4(%14.3) hastada metastaz, 2(%7.1) hastada nüks izlenildi. Bir

hastada nüks ve metastaz aynı anda görüldü. Toplam nüks-metastaz görülen hasta sayısı 5(%17,9)’tir.

SONUÇ

Opere ettiğimiz hastalar içinde lezyon yerleşimi en sık midede görülmektedir. Yapılan patolojik incelemelerde en sık

görülen hücre tipi ise iğsi hücreli GIST’di. Ameliyat sonrası nüks veya metastaz görülme oranı %17.9’dur.

Anahtar kelimeler: Gastrointestinalstromal tümör, gastrointestinal sistem, mezenkimal, kanser.