Tüberküloz Plörezilerde Plevra Sıvısı Reaktif Oksijen Metabolitlerinin Tanısal Değeri


CEYLAN E.

Toraks Dergisi, vol.4, pp.33-37, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Toraks Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-37

Abstract

THE DIAGNOSIS VALUE OF REACTIVE OXYGEN METHABOLITES IN PLEURAL FLUID FOR THE TUBERCULOUS PLEURISY ABSTRACT Diagnosis of tuberculous pleurisy is decided by pleural biopsy, acid-fast staining and culture of pleural fluid. The role of free radicals in the pleura diseases has not yet been clarified. However; besides being a side-effect of normal metabolism, free radicals may be generated by infections, inflammations, carcinogenesis, medication, and other harmful chemicals. This study investigated the distinctive role of reactive oxygen methabolites (ROM) in the diagnosis of tuberculous pleurisy. A total of 96 subjects participated to this study. Out of these 96 subjects, 75 were with pleurisy and the remaining 21 healthy subjects who were used as control group. Of the 75 pleurisy subjects, the reasons for their pleurisy were as follows: Tuberculous in 20 subjects, lung cancer in 25 subjects, pneumonia in 10 subjects, and heart insufficiency in 20 subjects. The values obtained from tuberculous pleurisy subjects were higher than the serum values of ROM levels from malign pleurisy, parapnomonic pleurisy and the healthy individuals, and there is a statistical significance between tuberculous pleurisy and these subject groups (p<0.0001, p<0.05, p<0.0001). There is a statistical significance between the ROM levels tuberculous pleura fluid and of malign, parapneumonic pleurisy groups (p<0.0001, p<0.0001). As a conclusion, it is observed that the free oxygen radicals that indicate the presence of oxidative stress, in the pleura fluid of subjects with tuberculous pleurisy increased more than other pleurisy reasons. Accordingly, it is concluded that the ROM levels of pleura fluid may have distinctive role in the diagnosis of tuberculous pleurisy. Key words: Tuberculous pleurisy, reactive oxygen methabolites.
TÜBERKÜLOZ PLÖREZİLERDE PLEVRA SIVISI REAKTİF OKSİJEN METABOLİTLERİNİN TANISAL DEĞERİ ÖZET Tüberküloz plörezide tanı, plevra sıvısında asidorezistan basil(ARB) aranması, kültür ve plevra biyopsi yöntemleri ile konulmaktadır. Plevra hastalıklarında serbest radikallerin rolü tam olarak bilinmemektedir. Serbest radikaller normal metabolizmanın yan ürünü olarak oluşabildiği gibi infeksiyon, inflamasyon, karsinogenezis, ilaç ve diğer zararlı kimyasal maddelerin etkisiyle de oluşabilmektedir. Bu çalışmada tüberküloz plörezili olgularda reaktif oksijen metabolitlerinin(ROM) ayırıcı tanıdaki yeri araştırıldı. Çalışmaya toplam 96 olgu katıldı. Bu 96 olgunun 75’i plörezili olgu olup, sağlıklı 21 kişi de kontrol grubu olarak seçilmiştir. Plörezili olguların 20’sinde tüberküloz, 25’inde akciğer kanseri, 10’unda pnömoni, 20’sinde kalp yetmezliği nedenli plörezi vardı. Serum ROM düzeyleri değerlendirildiğinde tüberküloz plörezilerde elde edilen değerler malign plörezi, parapnömonik plörezi ve kontrol grubu sağlıklı bireylerin serum ROM değerlerinden yüksek olup, tüberküloz plörezi ile bu olgu grupları arasında istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu (p<0.0001, p<0.05, p<0.0001). Plevra sıvısı ROM düzeyleri değerlendirildiğinde tüberküloz plevra sıvısı ROM değerleri ile malign, parapnömonik plörezili gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu (p<0.0001, p<0.0001). Sonuç olarak tüberküloz plörezili olguların plevra sıvılarında oksidatif stres varlığını gösteren serbest oksijen radikallerinin, diğer plörezi nedenlerine göre daha fazla arttığı gözlenmiştir. Buna göre tüberküloz plörezi ayırıcı tanısında ROM’nin tanısal değeri olabileceği sonucuna vardık. Anahtar kelimeler: Tüberküloz plörezi, reaktif oksijen metabolitleri.