Yalıtılmış Çekirdek Aile ve Modern Türk Ailesi


Sadıkoğlu Z. Z.

3. Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile, İstanbul, Turkey, 07 March 2017, pp.10-18

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-18

Abstract

Batı'da yaklaşık olarak 17. yüzyılda ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan modernite

toplumun genel yapısıyla birlikte ailenin de değişim ve d.nüşümüne neden olmuştur. Türk

toplumu ve ailesi de 19. yüzyıldan itibaren modern Türk elitleri aracılığıyla Osmanlı

Devleti’nin dünya siyasetinde yaşadığı gü. kaybına çare bulmak amacıyla bir proje olarak

başlayan modernleşme sürecine dâhil olmuştur. Bugün de bu doğrultuda değişip d.nüşmeye

devam etmektedir. Ancak bu değişim ve d.nüşüm süreci Batı’dakinden bir .l.üde

ayrılmaktadır. Modern toplumla özdeşleştirilen yalıtılmış çekirdek aile Batı’nın kendi tarihsel

süreci içerisinde yaşanan düşünsel, siyasal ve ekonomik d.nüşüm neticesinde oluşan toplumsal

koşullar ve dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Türk modernleşmesinde ise Türk

toplumunun koşul ve dinamiklerinden, kendi tarihsel arka planından bağımsız olarak

hedeflenen Batılılaşma projesi çerçevesinde ailenin değişim ve d.nüşümünden bahsetmek

mümkündür. Dolayısıyla Türk ailesi Batılılaşma anlayışının dikte ettiği tek tip modernleşme

sürecinden derinlemesine etkilenmiş olsa dahi bu sürecin taklit, .zümseme, uyarlama ve tepki

süre.leriyle iç içe geçmiş olması modern Türk ailesinin özelliklerinde bazı farklılıkların ortaya

çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada modern demokratik toplumu temsil eden yalıtılmış

çekirdek ailenin özellikleri ile modern Türk ailesinin özelliklerinin bir karşılaştırmasını yapmak

suretiyle oluşturulan ideal tip ile olgusal gerçeklik arasındaki mesafe tespit edilmeye

çalışılacaktır. Bu tespit hem modern Türk toplumunun anlaşılması hem de modern Türk

ailesinin sorunlarının tespiti ve ..züm önerileri açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Yalıtılmış Çekirdek Aile, Modern Türk Ailesi