İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Işığında Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçlarına Erişim Düzeyinin İncelenmesi


Creative Commons License

Sağlam H. İ.

Elementary Education Online, cilt.10, ss.273-284, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Elementary Education Online
  • Sayfa Sayıları: ss.273-284

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin görüşleri ışığında sosyal bilgiler dersinin amaçlarına erişim düzeyini belirlemektir. Bu amaçla tek boyutlu 43 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için Sakarya ilinde öğrenim gören 197 öğrenciye uygulanmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .94 olan ölçek, varyansın %30.2’sini  açıklamaktadır. 2009-2010 eğitim öğretim yılının sonunda Sakarya ilinin Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde öğrenim gören 207’si kız; 253’ü erkek olmak üzere toplam 460 öğrenciye uygulanmıştır. Çözümlemede, Kolmogorov- Smirnov testi sonucuna göre nonparametrik testlerden Kruskal-Wallis H ve Mann-Whitney U kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler dersinin amaçlarına erişim düzeyi bakımından cinsiyete göre kız öğrenciler; dershaneye gitme durumuna göre dershaneye giden öğrenciler; sosyal bilgiler dersi karne notuna göre karne notu “beş” olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin aile gelir düzeylerinin ve devam ettikleri okul türlerinin anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yeni araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.

The purpose of this study is to determine the level at which the objectives of Social Studies lesson are attained in the light of the opinions of primary school 7th grade students. For this purpose, a scale comprised of one-dimensional 43 items was devised. The scale was applied on 197 students in Sakarya for validity and reliability purposes. The scale has a Cronbach’s Alpha reliability coefficient of .94 and accounts for 30.3% of the variance. The scale was conducted on a total of 460 students, 207 being female and the remaining 253 being male, in Serdivan and Adapazari, Sakarya during the educational Year 2009-2010. During the analysis, Kruskal-Wallis H and Mann-Whitney U, two non-parametric tests, were used in accordance with the result obtained from Kolmogorov-Smirnov test. The study suggested a meaningful difference, depending on gender, in favor of the female students, depending on whether students attended a private course or not, in favor of those who did, depending on the mark regarding Social Studies Lesson on their report cards, in favor of those who got “5” as a mark concerning the lesson. It was observed that the income level of the students’ parents and the type of their school did not lead to a meaningful difference. The findings were discussed in the light of the relevant literature and suggestions were made for further research.