Investigating Classroom Teachers' Views on Age of Starting Primary School for 60-66 Months Old Children


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Tunar T.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.167-179, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.15345/iojes.2015.02.019
  • Journal Name: International Online Journal of Educational Sciences
  • Journal Indexes: IBZ Online, EBSCO Education Source, Education Abstracts, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.167-179

Abstract

This research has been carried for the purpose of studying the form teachers’ views about the enrolment of children who are 60-66-month-old in a primary school. The study group of the research is composed of 20 form teachers, 8 of them are female and 12 of them are male, who work in Batman in 2012-2013 academic year. The research has been carried with the form teachers who teach 1st grade students in primary schools with different socio-economic levels which are selected according to maximum variation sampling method, and the phenomenological model of qualitative research approaches is used in this research. The views of three experts in this field are asked for the content validity of the questions in interview form, and necessary editions are made in accordance with suggestions. Also the comprehensibility of the questions in the interview form is checked by consulting five form teachers and the form is finalised. The data received from form teachers are analysed by using content analysis method. The research has shown that the enrolment of 60-66-month-old children in primary schools has led them to face some cognitive, affective and psychomotor inabilities, that there are some people who think 60-66-month-old children’s enrolment in a school upon their parents’ request affects their success negatively besides some who think it has positive effects, before starting a primary school children should have pre-school education in order to ensure primary school readiness, that parents’ anxiety and their wish for getting benefit have an influence on the enrolment of 60-66-month-old children in primary schools, and some conscious parents want to enrol their children in school at early ages.

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasıyla ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Batman ilinde 8’i kadın, 12’si erkek olmak üzere toplam 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, maksimum örnekleme yöntemiyle seçilen farklı sosyoekonomik düzeylerdeki ilkokullarda birinci sınıf okutan sınıf öğretmenleriyle; nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili üç uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, görüşme formundaki soruların anlaşılırlığını 5 sınıf öğretmeni ile görüşülerek kontrol edilmiş ve forma son şekli verilmiştir. Sınıf öğretmenlerinden elde edilen veriler içerik analizi yöntemine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırma, 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda yetersizlikler yaşamalarına neden olduğu; 60-66 aylık öğrencilerin velilerin isteği ile okula gönderilmiş olmasının öğrencilerin başarısını olumlu etkilediğini düşünenlerin yanında olumsuz etkilediğini düşünenlerin de olduğu; ilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim alınarak öğrencilerin ilkokula hazır bulunuşluklarının sağlanması gerektiği; 60-66 aylık çocukların ilkokula kaydedilmelerinde velilerin kaygı taşımalarının, menfaat sağlamak istemelerinin etkili olduğunu, bazı bilinçli velilerin de erken yaşta çocuklarını okula göndermek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.