Graduate Students' Problems and Suggested Solutions by the Perspective of Academicians and Students: Sakarya University Example


Creative Commons License

Sağlam H. İ.

VIII. Internetional Graduate Education Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 18 May 2017, pp.109-117

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.109-117

Abstract

This study was carried out to examine the problems and solution proposals in post-graduate education by the perspectives of graduate students and academicians. Purposive sampling method was used for study. Participants consisted of 14 graduate students studying at the Institute of Educational Sciences of Sakarya University during the fall-spring semesters of 2016-2017 and 7 lecturers who taught at the same institute. The research was carried out in a phenological research design from qualitative research models and data were collected with semi-structured interview form. The obtained data were collected and interpreted under the following themes: reasons for coming to the graduate school, problems most encountered in the post-graduate education, and solutions for the problems.

Bu çalışma lisansüstü eğitim öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının gözünde lisansüstü eğitimde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu 2016-2017 Bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören 14 lisansüstü eğitim öğrencisi ve aynı enstitüde ders veren 7 öğretim elemanıdır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma modellerinden fenemolojik araştırma deseninde yürütülmüş, veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler lisansüstü eğitime gelme nedenleri, lisansüstü eğitimde en çok karşılaşılan sorunlar, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri temaları altında toplanarak yorumlanmıştır.