Şanlıurfa’da İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları


Gencer M., CEYLAN E.

Akciğer Arşivi, vol.8, pp.5-9, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Akciğer Arşivi
  • Page Numbers: pp.5-9

Abstract

Summary Objective: The habit of smoking, an important problem of public health, has been seen in various classes of the society in different proportions. We conducted a self-administered questionnaire survey of primary-school teachers in Sanl›urfa, concerning smoking habits and attitudes. Method: A questionnaire about habit of smoking is applied to 172 teachers of primary school in Sanl›urfa at 2005. The teachers who partipicated the questionnaire were chosen with “causal sampling method”. Among these teachers, 107 were male and 65 were female and the mean age of the group was 32±7.5 years. Results: It has been fixed that 50 (29.1%) of the teachers have smoked. Thirty-eight (76%) of them were male. The percentages of smokers among the teachers were 35.5% for males and 18.5% for females and significantly higher in males (p<0.05). The percentages of smokers between primary school teachers and secondary school teachers was not statistically significant. The beginning age to smoking was between 15- 20 among 56% of smokers. The most frequent cause to start smoking was imitation and curiosity (53.1%) compared to others. It is noted that 80.6% of smokers thought to quit smoking, and 80.2% of teachers were exposed to smoking passively. Conclusion: The rate of smoker teachers in Sanl›urfa compared to the other studies in our country was lower. (Archives of Lung 2007; 8: 5-9) Anahtar Kelimeler: Smoking, frequency, questionnaire, teacher
Özet Amaç: Önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olmaya devam eden sigara içme al›flkanl›¤› toplumun çeflitli kesimlerinde de¤iflik oranlarda saptanmaktad› r. Biz de bu çal›flmay› ö¤retmenler aras›nda sigara içme al›flkanl›¤› ve bu al›flkanl›kla ilgili davran›fl özelliklerini belirleme amac›yla yapt›k. Metod: 2005 y›l›nda fianl›urfa’da ilkö¤retim okullar›nda çal›flan 172 ö¤retmene sigara içme al›flkanl›¤› ile ilgili anket uyguland›. Ankete kat›lan ö¤retmenler “rasgele örnekleme yöntemi” ile seçildi. Ö¤retmenlerin yafl ortalamas› 32±7.5 olup cinsiyet da¤›l›m› 107 erkek, 65 kad›n idi. Bulgular: Ankete kat›lan ö¤retmenlerin 50’sinin (%29.1) sigara içti¤i saptand›. Bunlar›n 38’i (%76) erkekti. Erkek ö¤retmenlerde sigara içme oran› (%35.5) kad›n ö¤retmenlere (%18.5) göre yüksekti (p<0.05). Branfl ö¤retmenleri ile s›n›f ö¤retmenleri aras›nda sigara içme oran› aç›s›ndan anlaml› bir fark saptanmad› (p>0.05). Sigara içenlerin %56’s›n›n sigaraya bafllama yafl› 15-20 yafl aras›yd›. Sigaraya bafllama nedenleri içinde özenti ve merak %53.1 oran›yla birinci neden olarak saptand›. Sigara içenlerin %80.6’s›n›n sigaray› b›rakmay› düflündü¤ü gözlendi. Ankete kat›lan ö¤retmenlerin %80.2’sinin pasif olarak sigara duman›na maruz kald›¤› saptand›. Sonuç: fianl›urfa ilindeki ö¤retmenlerin sigara içme oran› ülkemizdeki di¤er çal›flmalara göre düflük olarak saptand›. (Akci¤er Arflivi 2007; 8: 5-9) Anahtar Kelimeler: Sigara, s›kl›k, anket, ö¤retmen