Akademisyenlerin İnternet Kabulü ile ilgili Davranışları ve Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Üniversitelerde Bir Araştırma


Creative Commons License

Çetin A. T. , Kızıl C.

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Cilt 2 - Maliye ve Finans Uygulamalar, Dr.Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.309-331, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Gazi Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.309-331
  • Editörler: Dr.Şahin Karabulut, Editör

Özet

Çağımızda teknoloji sürekli olarak ve hızla gelişmektedir. Bu hızlı gelişime ayak uydurabilmek, yeni bilgiler öğrenip uygulamak ancak teknolojiyi yakından takip etmekle mümkündür. Gerek eğitimde, gerekse diğer çalışmalarda teknolojinin yakından takibi etkinlik ve verimliliğin artırılmasında en temel etkendir. Toplumların gelişme göstermeleri, refaha ulaşabilmeleri, bilgiyi geliştirebilmeleri teknoloji sayesinde mümkündür. Bu çalışmada Marmara bölgesindeki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının internet kabulüne ilişkin davranışları incelenmiştir. Bu amaçla 170 öğretim elemanından anket yoluyla veri toplanmış ve Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Sosyal Etki, Kolaylaştırıcı Etmenler, Algılanan Kişisel Yeteneğin Öğretimde ve Diğer Çalışmalarda İnternet Kullanımı ve Gelecekte İnternet Kullanım Niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin test edilebilmesi için, SPSS programı kullanılarak faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.

The technology is improving continously and rapidly in today’s era. Adaptation to the mentioned rapid improvements as well as learning and implementing new information are only possible by following the technology closely. Technology’s close pursuit in education and other areas is the most fundamental factor to increase efficiency and productivity. Development of societies, reaching prosperity and welfare, as well as experiencing progress in knowledge are enhanced by technology. This study analyzes the behaviors of academicians regarding internet acceptance, who work in faculties of economics and administrative sciences located in Marmara region universities. For this purpose, data were collected from 170 academicians using the questionnaire methdology. The impacts of perceived usefulness, perceived ease of useness, social influence, facilitating elements and perceived personal skills on education, internet usage and future internet usage intention were investigated. SPSS package program was used to test the relationship among variables and to run factor, correlation and regression analysis.