Microbial Reproduction, Antibiotic Resistance Patterns and Facilitating Factors in Infections Following Transrectal Prostate Biopsy


Çaşkurlu H., Keser F.

9.Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Athens, Greece, 16 - 20 October 2019, pp.102

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Athens
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.102

Abstract

AIM: In this study, we aimed to determine the rates of nosocomial infection, microorganisms and antibiotic resistance patterns after transrectal prostate biopsy, and factors that facilitate infection. MATERIALS-METHODS: Patients who underwent transrectal prostate biopsy between January 2018 and July 2019 in Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital Department of Urology were analyzed retrospectively.Age, comorbidities, antibiotics used for prophylaxis, microbial reproduction in urine and blood cultures and suitability of empirical treatment of patients admitted to urology clinic after biopsy were evaluated. RESULTS: Of 553 patients who underwent biopsy, 18 (3.2%) were admitted to the urology clinic with fever.The age of the patients ranged from 49 to 78 years.Three patients had diabetes mellitus, six had hypertension, four had coronary artery disease, one had ulcerative colitis and one had myelodysplastic syndrome.All patients were diagnosed as prostatitis.11 patients had extended spectrum beta lactamase positive [ESBL (+)] E. coli, 2 had ESBL (-) E. coli and one had Klebsiella pneumonia.There was no growth in the cultures of 4 patients.E. coli growth was also detected in blood culture of 7 patients who had E. coli growth in urine culture.Empirical treatment was started with ceftazidime in 2 patients, piperacillin tazobactam in one patient and meropenem in the remaining 15 patients.The mean duration of treatment was 5.5 days.No antibiotic change was required after culture, and empirical antibiotics were found to be appropriate. CONCLUSION: We determined that the routine prophylaxis before transrectal prostate biopsy and initiation of treatment for ESBL (+) microorganism in infections after biopsy is appropriate. Keywords: transrectal prostate biopsy, prostatitis, empirical treat

AMAÇ: Çalışmamızda, transrectal prostat biyopsisi sonrasında gelişen nosocomial enfeksiyon oranlarını, etken olan mikroorganizmaları ve antibiyotik direnç paternlerini, enfeksiyonu kolaylaştıran faktörleri belirlemeyi amaçladık. YÖNTEM: Ocak 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği’nde transrectal prostat biyopsisi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Biyopsi sonrası ateş şikayetiyle başvurup üroloji kliniğine yatırılan hastaların yaş, altta yatan hastalık, proflakside kullanılan antibiyotik,idrar ve kan kültürlerinde üreyen etkenler ve ampirik tedavinin uygunluğu açısından incelendi. BULGULAR: Biyopsi yapılan 553 hastanın 18’i (%3.2) ateş şikayetiyle üroloji kliniğine başvurdu. Hastaların yaş aralığı 49-78 arasında değişiyordu. Hastaların 3’ünde diabetes mellitus, 6’sınde Hipertansiyon, 4'ünde koroner arter hastalığı, birinde ülseratif kolit, birinde MDS hastalığı mevcuttu. Hastaların tamamı prostatit olarak değerlendirildi. Hastaların 11’inin idrar kültüründe genişlemiş spektrumlu beta laktamaz pozitif [ESBL (+)] E.coli, 2‘sinde ESBL (-) E.coli, birinde Klebsiella pneumonia üredi. 4 hastanın kültürlerinde üreme olmadı. İdrar kültüründe E.coli üreyen 7 hastanın kan kültüründe de E.coli üremesi saptandı. Hastalara ampirik tedavi olarak 2 hastada ceftazidim, bir hastada piperacillin tazobactam, kalan 15 hastada meropenem başlandı. Ortalama tedavi süresi 5,5 gün olarak belirlendi. Kültür sonrası antibiyotik değişikliği gereken hasta olmadı, ampirik başlanan antibiyotiklerin uygun olduğu görüldü. SONUÇ: Transrektal prostat biyopsisi öncesi yapılan proflaksisinin ve biyopsi sonrası gelişen enfeksiyonlarda ESBL pozitif etkene yönelik tedavi başlanmasının uygun olduğunu belirlemiş olduk. Anahtar Kelimeler: transrektal prostat biyopsisi, prostatit, ampirik