SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU MADDE SORUNU VE BU SORUNLA MÜCADELEDE BİR KAMU POLİTİKASI: DENETİMLİ SERBESTLİK MÜESSESESİ


Göktepe K.

Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2018, ss.108-126

  • Basıldığı Şehir: Düzce
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.108-126

Özet

Uyuşturucu madde sorunu, insanlık tarihi boyunca toplumları olumsuz etkileyen en önemli sorunlar arasında yer almıştır. Bu sorun, dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de de bütün toplumu etkileyen bir mesele haline dönüşmüştür.  Uyuşturucu madde sorununun boyutları, çeşitli sosyoekonomik göstergeler ve adlî istatistiklerle tespit edilebilmektedir. Buna göre geçmişten günümüze bir taraftan uyuşturucu madde ticaretinde diğer taraftan da uyuşturucu madde kullanımında artış eğilimi görülmektedir. Bu çerçevede uyuşturucu madde suçundan hüküm alan kişi sayısı 1970 ve 1980’li yıllarda en fazla birkaç binle sınırlıyken 2000’li yıllardan itibaren artık on binleri bulmuştur. Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren madde kullanımı ve bağımlılığının artması, bu sorunla mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesini sağlamıştır. Bu politikalar içerisinde en önemlilerden birisini de Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası, yeni bir yaklaşım modeli olarak denetimli serbestlik müessesesinin kurulması oluşturmuştur. 2006 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan denetimli serbestlik sistemi, hem toplumu korumayı hem de madde kullanan kişiyi iyileştirmeyi amaçlayan insan odaklı alternatif bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu çalışmada Türkiye’de son yıllarda önemli bir toplumsal mesele haline dönüşen uyuşturucu madde sorunu, alana özgü istatistikî veriler vasıtasıyla tahlil edilecektir. Ayrıca uyuşturucu maddeye karşı adlî bir mücadele modeli olarak tesis edilen denetimli serbestlik sisteminin rolü, iyileştirme perspektifinde irdelenecektir.

Substance problem has been one of the most important problems that negatively affect societies throughout human history. This problem, as in the world in recent years, has transformed important issues that affect the whole community in Turkey as well.  Dimensions of substance problem are determined by various socioeconomic indicators along with the judicial statistics. According to this, from past to present, it is seen an increasing tendency illegal trafficking in drugs and also drug use. As a matter of fact, while the number of people was made judgement for substance was limited to a maximum of several thousand in the 1970s and 1980s; it has now reached tens of thousands since the 2000s. Because of increased substance use and addiction in Turkey since the 2000s, the struggle against this problem has become a state policy. One of the most important of these policies was the establishment of probation institution as a new approach model after the amendment in the Turkish Penal Code. The probation system established under the Ministry of Justice in 2006 is an alternative people oriented model that aims to protect both the society and the substance users. In this study, illegal drug problem which has turned into a major social problem in recent years in Turkey will be analyzed by field-specific statistical data. In addition, the role of probation system which was established as a judicial fight model against substance will be examined in the perspective of improvement.