Jüvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Pubertal Gelişim


Yüksel Karatoprak E. , Ergüven M.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.24, no.1, pp.53-58, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.21673/anadoluklin.420547
  • Title of Journal : Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.53-58

Abstract

Amaç: Kronik hastalıklarda puberte gelişiminin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada

çocukluk çağının en yaygın kronik romatolojik hastalığı olan jüvenil idiyopatik artritin (JİA) puberte

gelişimine olan etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza International League of Associations for Rheumatology tanı

kriterlerine göre JİA tanısı almış 72 (42 kız, 30 erkek) çocuk dahil edildi. Pubertal gelişim Tanner–

Marshall metoduyla değerlendirildi. Kızlarda göğüs gelişimi (telarş evre 1–5), erkeklerde testis

hacmi (genital evre 1–5) değerlendirildi. Hastaların Tanner evreleri sağlıklı Türk çocuklarının önceden

bildirilmiş pubertal gelişim ortalamaları ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 13,8±3,3 yıl idi. JİA’lı kızlarda puberte başlangıç yaşı

10,87±1,22, menarş yaşı ise 12,83±1,05 yıl olarak saptandı. Kızların puberte başlangıç ve menarş

yaşı sağlıklı Türk kızlarınınkinden (p=0,07) ve menarş yaşı kendi annelerinin menarş yaşından

(p=0,66) farklı değildi; fakat pubertenin tamamlanmasının geciktiği saptandı (p=0,001). Erkek

çocuklarda ise puberte başlangıç yaşı 13,8±2,2 yıl idi ve pubertenin başlamasının ve tamamlanmasının

geciktiği tespit edildi (sırasıyla p=0,001; p=0,003). Tüm hastalarda geç puberte oranı

%4,1 olarak saptandı.

Tartışma ve Sonuç: JİA’lı kızlarda puberte başlangıç yaşı ve menarş yaşı etkilenmemekle birlikte

pubertenin tamamlanmasının geciktiği, JİA’lı erkek çocuklarda ise hem puberte başlangıcının

geciktiği hem de pubertenin tamamlanma süresinin uzadığı saptanmıştır.