DETERMİNİNG THE DİFFİCULTİES FACED BY NURSES AND MİDWİVES WHO GİVE CARE TO THE PATİENTS COMİNG WİTH MİGRANT / REFUGEE / ASYLUM SEEKER


Creative Commons License

Savcı C., Şerbetçi G.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.43, pp.4631-4637, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 43
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26449/sssj.1669
  • Journal Name: INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Page Numbers: pp.4631-4637

Abstract

ABSTRACT

This research was descriptive and cross-sectional and aimed to determine the difficulties faced by nurses and midwives who care for migrant / asylum / refugee patients. The universe of this study consisted of 1800 nurses and midwives working in 10 health institutions between 10.07.2017-01.10.2017. The sample consisted of 322 nurses and midwives who met the criteria for inclusion in the study. The data were analyzed by using “Structured Information Form 18 consisting of 18 questions. The data were analyzed by descriptive statistical methods using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22 program. In this study, the majority (91.0%) of the nurses, 63% were undergraduate graduate, 31.4% were found to be between 5-9 years. It was determined that the nurses and midwives who participated in the study mostly cared for the immigrant / asylum / refugee individuals coming from Syria (90.7%) and there were only two interpreters in the health institutions where the research was conducted. While nurses and midwives frequently care for the patient, language barrier in communication with the patient ”(81.7%), lack of medical history of the patients being cared for” (74.2%), language barrier with patient relatives (73.3%) and “ intercultural differences (57.1%). It was determined that nurses and midwives who participated in the study mostly cared for the people coming from Syria, only two education and research hospitals had interpreters, and difficulties in providing care were often caused by language barriers and cultural differences.

Key Words: Migration, health, nursing, midwifery, care.


ÖZ

Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, göçmen / sığınmacı / mülteci hastalara bakım veren hemşire ve ebelerin karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini, 10.07.2017-01.10.2017 tarihleri arasında İstanbul ilinde 10 sağlık kurumunda görevli 1800 hemşire ve ebe oluşturdu. Örneklemini ise, araştırmaya dahil olma kriterlerini karşılayan gönüllü 322 hemşire ve ebe oluşturdu. Verilerin toplanmasında toplam 18 sorudan oluşan “Yapılandırılmış Bilgi Formu” kullanıldı. Veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile analiz edildi. Çoğunluğunu (%91) hemşirelerin oluşturduğu bu çalışmada, %63’ünün lisans mezunu olduğu, %31.4’ünün meslekte çalışma süresinin 5-9 yıl arasında olduğu saptandı. Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin çoğunlukla (%90.7) Suriye’den gelen göçmen /sığınmacı /mülteci bireylere bakım verdiği, araştırmanın yürütüldüğü sağlık kurumlarında sadece iki eğitim ve araştırma hastanesinde birer tercüman bulunduğu belirlendi. Hemşire ve ebelerin hastaya bakım verirken sıklıkla “hasta ile iletişimde dil engeli” (%81.7), “bakım verilen hastaların tıbbi özgeçmişlerinin bilinmemesi” (%74.2), “hasta yakınlarıyla dil engeli” (%73.3) ve “kültürlerarası farklılık” (%57.1) sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları saptandı. Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin çoğunlukla Suriye’den gelen bireylere bakım verdiği, sadece iki eğitim ve araştırma hastanesinde tercüman bulunduğu, bakım verirken yaşanan güçlüklerin sıklıkla dil engeli ve kültürel farklılıklardan kaynaklandığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Göç, sağlık, hemşirelik, ebelik, bakım.