10 Yılda Ülkemizde Yapılan Travma Yayınlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Çolapkulu N., Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2019, cilt.12, ss.43

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 12
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.43

Özet

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

GİRİŞ-AMAÇ: Türkiye’nin uluslararası tıp literatüründe yayımlanan bilimsel çalışmaları yıllar içerisinde gelişim göstermiştir. Ancak travmanın diğer cerrahi alanlara göre dökümantasyon sürecinin zor ve görece daha az hasta popülasyonu olması nedeniyle bu alanda daha az çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, son 10 yılda travmayla ilgili Türkiye’de yapılan ve PubMed’de indekslenen dergilerde yayımlanan makalelerin analizini yapmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: 2009 –2018 tarih aralığında “Trauma AND Turkey AND Blunt” ve “Trauma AND Turkey AND Penetrating” anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed’de indekslenen dergiler arasında tarama yapıldı.

BULGULAR: Toplam 723 makale özetinden, künt travma araması sonucu bulunan 354 makaleden 274’ü; penetran travma araması sonucu bulunan 369 makaleden 206’sı ilgili bulunarak toplam 480 makale değerlendirildi. Çalışma dizaynları incelediğinde 217 (%45.2) olgu sunumu, 195 (%40.6) retrospektif, 34 (%7) prospektif, 29 (%6) deneysel ve 5 (%1.2) sistematik literatür taraması mevcuttu. Bu çalışmaların 292’si (%60.8) yabancı, 188’i (%39.2) Türkiye dergilerinde yayımlandı. Uzmanlık dallarına bakıldığında en fazla 99 (%20.6) makale ile genel cerrahiden idi. Sonra sırası ile 61 (%12.7) acil tıp, 50 (%10.4) göğüs cerrahisi, 49 (%10.2) göz hastalıkları, 36 (%7.5) çocuk cerrahisi, 33 (%6.8) beyin cerrahisi ve 152 (%31.8) diğer bölümler idi. Çalışmaların yürütüldüğü merkezler incelendiğinde, 278 (%57.9) üniversite hastanesi, 135 (%28.1) eğitim ve araştırma hastanesi, 31 (%6.4) ikinci basamak devlet hastanesi, 19 (%3.9) askeri hastane, 10 (%2) adli tıp kurumu ve 7 (%1.7) özel hastane mevcuttu. Yaralanma bölgelerine göre sınıflandırıldığında, 144 (%30) abdominal, 133 (%27.7) torakal, 124 (%25.8) kraniofasial, 47 (%9.8) extremite ve 32 (%6.7) çoklu yaralanmaydı. Yıllara göre dağılıma bakıldığında 2009’da 57 (%11.8), 2010’da 34 (%7), 2011’de 36 (%7.5), 2012’de 50(%10.4), 2013’de 49 (%10.2), 2014’de 52 (%10.8), 2015’de 77 (%16), 2016’da 52 (%10.8), 2017’de 46 (%9.5), 2018’de 27 (%6) çalışma mevcuttu.

TARTIŞMA-SONUÇ: Ülkemizde travma ile ilgili, PubMed’de indekslenen dergilerde yayımlanan makalelerin büyük bir kısmı olgu sunumları ve retrospektif çalışmalardır. Her yıl benzer oranlarda çalışmalarımız yayınlanırken, bu oran 2015 yılından sonra azalmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Künt, penetran, travma, literatür, PubMed