İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektründe Bir Araştırma


ŞAHİN S. , ÇANKIR B.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.389-402, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.389-402

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of mediating role of work engagement in the effect of job satisfaction on job performance. The study sample consisted of 344 people working in the sales and marketing sector in Istanbul. The data were collected through an online questionnaire in 2017. The job satisfaction dimension has been measured through the 5 questions used in Büte's (2011) study. Utrech Work Engagement Scale (UWES-3) was used to measure the work engagement dimension. The job performance dimension has been measured by a scale that was developed by Kirkman ve Rosen (1999) and adapted to Turkish by Çöl (2011). AMOS 22, a structural equation analysis program, was used to test the research model. Acoording to findings, job satisfaction levels of the employees in the sales and marketing sector are low with 2,23 ± 0,84. Their levels of work engagement levels are close to job satisfaction and low with 2,12 ± 0,9. The level of job performance of employees is also low with 1.99 ± 0.78. As a result, it has been found that work engagement has the full mediating role in the effect of job satisfaction on job performance.

Bu araştırmanın amacı iş tatmininin iş performansına etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracılık rolü etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da satış ve pazarlama sektöründe çalışan 344 kişi oluşturmuştur. Veriler 2017 yılı içerisinde çevrimiçi anket formu aracılığıyla toplanmıştır. İş tatmini boyutu, Büte’nin (2011) çalışmasından alınan 5 soru ile ölçülmüştür. Çalışmaya tutkunluk boyutunu ölçmek için ise Utrech Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği (UWES-3) kullanılmıştır. İş performansı boyutu ise Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Çöl (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek ile ölçülmüştür. Araştırma modelinin test edilmesinde bir yapısal eşitlik analizi programı olan AMOS 22 kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, satış ve pazarlama sektöründe çalışanların iş tatmini düzeyleri 2,23±0,84 ile düşük düzeydedir. Çalışmaya tutkunluk düzeyleri ise 2,12±0,9 ile iş tatminine yakın ve düşük düzeydedir. Çalışanların iş performansları düzeyleri de 1,99±0,78 ile düşük düzeydedir. Sonuç olarak, iş tatmininin iş performansı üzerindeki etkisinde çalışmaya tutkunluğun tam aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.