Darp Sonrası Anterior Miyokard İnfarktüsü


Atıcı A.

Kardiyobahar kardiyoloji Bahar güncellemesi, Girne, Cyprus (Kktc), 22 - 25 March 2018, no.1

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)

Abstract

AMAÇ: Depresyon yanında anksiyete ve öfke/düşmanlık gibi psikolojik faktörler de koroner arter hastalığı ile ilişkilidir. Öfke/travma sonrası sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılması yüksek kalp hızı ve kan basıncı, ventrikül fonksiyonunda değişkenlik, kan katekolamin ve kortikosteroid düzeyinde yükselme, serbest yağ asidi salınımı ve platelet agregasyonunda artış ile birliktedir. Strese bağlı olarak artan katekolaminler ciddi sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu veya akut miyokard infarktüsünü taklit ederek miyokardiyal stunninge yol açabilir. Akut anksiyete/stres durumlarının koroner vazospazma neden olabileceği bilinmektedir ki bu aterosklerotik plak rüptürüne neden olabilir. Bu yazıda darp sonrası acil servis takibi sırasında anterior miyokard infarktüsü gelişen bir olgu sunulmuştur. MATERYAL-METOD: 43 yaşındaki erkek hasta darp edilme sonrası getirildiği acil serviste şiddetli göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı gelişmiş. Daha önceden hiçbir şikayeti olmadığı gibi koroner arter hastalığı için sigara dışında herhangi bir risk faktörü de yoktu. Fizik muayenede ortopneik, taşikardik, kan basıncı: 90/70 mmHg, kalp hızı: 130/dakika idi. Solunum sesleri: akciğer üst zonlara kadar ral mevcut. Hastanın sol frontal bölgede kaş üstünde şişlik ve abrazyonlar mevcut. Elektrokardiyografide DI-aVL, V1-V6’ da yaygın ST elevasyonu vardı. Hasta akut akciğer ödemi + akut anterior miyokard infarktüsü tanısı ile acil serviste entübe edilerek acil KAG laboratuvarına alındı. İşlem öncesi 2 kez ventriküler fibrilasyon gelişti. Defibrile edilerek sinüs ritmi sağlandı. Yapılan koroner anjiyografide LAD proksimalde tam tıkalı izlendi(Resim 1). RCA ve Cx normal idi. Hastanın travma hastası olması ve olası kanama riskleri açısından PTCA yapılıp takiplerinde travmaya bağlı kanama saptanmazsa PCİ yapılması planlandı. Lezyon floppy tel ile geçilerek 3.5*15mm Noncompliant balon ile PTCA uygulandı. PTCA sonrası aktif plakta trombüs yükünün devam etmesi üzerine 3.5*20mm BMS implante edildi(Resim 2,3). Tam açıklık sağlandı. Komplikasyon olmadı. Hasta entübe şekilde yoğun bakım takibine alındı. Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi ve Göğüs Cerrahi konsültasyonları istendi. 48 saat entübe şekilde takip edilen hastanın yüksek ateşlerinin olması üzerine Enfeksiyon Hastalıklarının önerisi ile antibiyoterapi başlandı. Nazogastrik sondasından sindirilmiş kan gelen hastanın yapılan gastrik lavajında taze kanama izlenmedi. Hemoglobin düzeylerinde düşme izlenmedi. Hasta 48 saat sonra extübe edildi. Takipleri sonucunda kardiyak açıdan iyilik hali sağlanan hasta asetilsalisilik asit, klopidogrel, metoprolol, statin tedavisi altında taburcu edildi. SONUÇ: Akut anksiyete/stres koroner vazospazma bağlı aterosklerotik plak rüptürüne neden olabilir. Akut stres endotel disfonksiyonu ve hiperkoagülabiliteyi arttırdığından aşırı sempatik sistem aktivasyonu miyokard infarktüsüne neden olabilir. Anahtar Kelimeler: Darp, anterior Mİ, sempatik aktivasyon