A STUDY ON THE FUNCTIONALITY OF FORENSIC INTERVIEW ROOMS: BURSA COURTHOUSE


Yaman F., Vatansever Ş.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.31, pp.186-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 31
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.186-204

Abstract

Failure to show the necessary sensitivity in the judicial process to victims who have been harmed by the crime and lost their rights, causes secondary victimization. The implementation of judicial meeting rooms (AGO), which has become an important institutional component of the justice system in our country since 2017, aims to protect the victims during the judicial process by considering their subjective conditions and to prevent possible secondary victimizations. However, it is known that there are various problems arising from both structural and implementing actors in the application areas. This research aims to analyze the functionality of AGOs based on the experiences of forensic interviewers. In this context, the functionality of the judicial meeting rooms, which have become widespread in our country for the last five years and are currently operating in seventy provinces; It was handled with the sample of Bursa Courthouse. The research was conducted with five forensic interviewers between the ages of 23-45 who interviewed victims in AGOs. Four main themes were reached by using descriptive analysis in the evaluation of the data obtained by the semi-structured interview technique. As a result of the research, it has been understood that the AGO implementation functions as an important buffer mechanism that prevents the victims from being traumatized and experiencing secondary victimization. However, it has been determined that, starting from the identification process of the victims, disruptions arising from the physical and technical infrastructure, time pressure due to the excessive workload of the judicial personnel and the attitudes of the judicial officers constitute important problem areas in the AGO implementation.

Suçtan etkilenerek zarar gören ve çeşitli hak kayıpları yaşayan mağdurlara adli süreçte gereken hassasiyetin gösteril(e)memesi ikincil mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde 2017’den bu yana adalet sisteminin önemli bir kurumsal bileşeni olarak varlık kazanan adli görüşme odaları (AGO) uygulaması, mağdurların öznel koşullarının gözetilerek adli süreç boyunca korunmalarını sağlamayı ve muhtemel ikincil mağduriyetlerin önlenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede AGO uygulaması, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere kırılgan gruplar içinde yer alan mağdurlara yönelik önemli bir kamusal hizmet sunmaktadır. Ancak uygulama alanlarında, gerek yapısal gerekse uygulayıcı aktörlerden kaynaklanan çeşitli sorunların yaşandığı bilinmektedir. Bu araştırma, adli görüşmecilerin deneyimlerinden hareketle adli görüşme odalarının işlevselliğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde son beş yıldır yaygınlaşan ve günümüzde yetmiş ilde faaliyet gösteren adli görüşme odalarının işlevselliği; Bursa Adliyesi örneklemiyle ele alınmıştır. Araştırma adli görüşme odalarında mağdurlarla görüşen 23-45 yaş arasındaki beş adli görüşmeciyle yürütülmüştür. Yarıyapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz kullanılarak dört ana temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, AGO uygulamasının mağdurların örselenmelerini ve ikincil mağduriyet yaşamalarını önleyen önemli bir tampon mekanizma işlevi gördüğü anlaşılmıştır. Bununla birlikte, adli süreçte mağdurun belirlenmesi aşamasından başlamak üzere adli görüşme odaları ile ilgili fiziki ve teknik altyapı yetersizliğinden kaynaklanan aksamalar, adli personelin iş yükü fazlalığı sebebiyle oluşan zaman baskısı ve yargı görevlilerinin gerek mağduriyete gerekse adli görüşmecilere yönelik tutumlarının AGO uygulamasında önemli sorun alanlarını oluşturduğu belirlenmiştir.