Risk Factors Predicting Urinary Tract Infection Developed Following Semirigid Ureteroscopic Lithotripsy


Creative Commons License

Çakıcı M. Ç. , Kazan Ö., İplikçi A., Çiçek M., Efiloğlu Ö., Yıldırım A., ...More

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, vol.30, no.3, pp.294-301, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5222/terh.2020.50465
  • Journal Name: İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.294-301

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı üreter taşları nedeniyle URS uygulanan hastalardaki postoperatif İYE gelişme sıklığını ve prediktif faktörlerini belirlemektir.
Yöntem: Lokal etik kurul onayı alındıktan sonra Aralık 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında merkezimizde semirijit üreteroskopik litotripsi uygulanan 425 hastanın verileri, postoperatif idrar yolu enfeksiyonunu öngörebilecek fak- törleri saptamak için gözden geçirildi.

Bulgular: 425 hastanın 35’i enfektifti (%8,2). Enfeksiyöz grupta proksimal üreter taşları çoğunlukta idi (%48,5); distal üreter taşları enfektif olmayan grupta çoğunluktu (%42.6) (p=0,026). Postoperatif enfektif grupta taş sayısı ve taş boyutu da yüksekti (p<0,05). İYE öyküsü ve preoperatif DJ stent yerleştirilmesi Grup 1’de daha yüksekti (sıra-sıyla p<0.001, p=0.001). Çok değişkenli regresyon analizi, URS sonrası enfeksiyöz komplikasyonlar için bağımsız risk faktörlerinin İYE öyküsü bulunması (OR=5,513, %95 CI; 2,622-11,591, p değeri <0,001) ve rezidü fragmanların varlığı (OR=4,274, %95 CI; 1,892-9,57, p değeri <0,001) olduğunu ortaya koydu.

Sonuç: URS minimal invaziv bir işlem olarak görülse de, postoperatif enfeksiyöz komplikasyon olasılığı göz ardı edilemez. Sonuçlarımız, İYE öyküsü bulunması ve rezidüel fragmanların varlığının, URS sonrası artmış İYE riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu enfeksiyöz komplikasyonlar, zamanında tedavi edilmezse önemli morbidite, mortalite ve maliyete de sahiptir. Bu nedenle, bu önlenebilir komplikasyondan kaçınmak için tüm değişkenler gözden geçirilmeli ve daha dikkatli olunmalıdır.