Proksimal Mide Kanseri Cerrahisinde Lenf Nodu Dağılımı


Creative Commons License

Leblebici İ. M. , Erol C. I. , Ekinci Ö., Furkan K., Acar M., Alimoğlu O.

3, Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 22 September 2019, vol.3, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60

Abstract

Dr. Metin LEBLEBİCİ, Dr. Cem Ilgın EROL, Dr. Özgür EKİNCİ, Dr. Furkan KILIÇ, Dr. Mehmet ACAR,

Dr. Orhan ALİMOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

AMAÇ

Mide kanseri, kansere bağlı ölümlerde en önemli aktörlerden biridir. Proksimal mide kanserleri ise fundus, korpus ve

özefagogastrik bileşkeyi tutan kanserler olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmamızda amaç proksimal mide kanserlerinde

lenf nodu sayısı ve metastaz dağılımının değerlendirilmesidir.

YÖNTEM

Ocak 2015 ile Ağustos 2019 arasında mide kanseri tanısıyla cerrahi tedavi edilen hastaların verileri prospektif veri

tabanında retrospektif olarak analiz edildi. D2 lenf nodu diseksiyonu yapılmayan hastalar değerlendirme dışı bırakıldı.

BULGULAR

Ocak 2017 ile Ağustos 2019 yılları arasında 19 hastaya proksimal mide tümörü sebebiyle cerrahi uygulandı. Hastaların

yaş ortalaması 64,2’dir. Hastaların 13(%68,4)’ü erkek ve 6(%31,6)’sı kadındı. Hastaların 3(%15,8)’ünde tümör fundus

yerleşimli, 9(%47,7)’unda kardia yerleşimli, 7(%36,8)’inde ise özefagogastrik bileşke yerleşimliydi. Hastaların tamamına

total gastrektomi uygulandı. Hastaların patolojik incelenmesinde 9(%47,4)’u orta-iyi differansiye adenokarsinom,

4(%21,1)’ü az diferansiye adenokarsinom, 2(%10,5)’si hasta invazif adenokarsinom, 1(%5,3)’i taşlı yüzük hücreli

karsinom, 1(%5,3)’i tubuler adenokarsinom, 1(%5,3)’i hasta müsinöz adenokarsinom, 1(%5,3)’i ise gastrik hepatoid

karsinom olarak histolojik olarak tiplendirildi. Diseke edilen ortalama lenf nodu sayısı 45,7 olup, metastatik lenf nodu

sayısı 8,6’dır. En çok sayıda lenf nodu 3. istasyonda diseke edilmiş olup ortalama 12,6’dır. En çok sayıda lenf nodu

metastazı 3. istasyon olup ortalama sayı 3’dür. Perigastrik lenf nodu istasyonları arasında en sık metastatik tutulum 3.

istasyonda (12 Hasta, %63,1), en az sayıda metastatik tutulumsa 6. istasyonda saptandı (1 hasta, %5,3). Ekstragastrik

lenf nodu istasyonları arasında en sık metastatik tutulum 7. istasyon olup 5(%26,3) hastada metastatik tutulum görüldü.

On ikinci istasyonda ise metastatik lenf nodu tutulumuna rastlanılmadı.

SONUÇ

Diseksiyon yapılan istasyonlar arasında en çok sayıda lenf nodu bulunan ve metastatik lenf nodu sayısı en çok olan 3.

istasyondur. Metastatik tutulum gösterme ihtimali en yüksek olan istasyon 3. istasyondur.